koronaweb
Menu

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3

Předmětem stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“ byla výstavba šesti nových mostů na místě původních čtyř mostů a komplexní rekonstrukce silnice a tramvajové tratě v rozsahu od křižovatky s ul. Pavlovovou až za stykovou křižovatku se severozápadní rampou mimoúrovňové křižovatky silnic I/11 a III/4787, včetně navazujících souborů staveb jako jsou chodníky, cyklostezka, opěrné zdi, silniční kanalizace, světelné signalizační zařízení a přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace, veřejné osvětlení, silové a slaboproudé kabely).

Původní mosty musely být demolovány z důvodu jejich špatného technického stavu, nedostatečné šířky a neoddělení tramvajové dopravy na samostatné mostní konstrukce. Stávající příčné uspořádaní dvou mostů vedle sebe (pro každý jízdní směr jeden most) s provozem tramvají na silničních mostech bylo změněno v příčném řezu na tři samostatné mostní konstrukce. Krajní mosty nyní slouží pro automobilovou dopravu, chodce a cyklisty, střední mosty pro tramvajovou dopravu.

Provedená stavba nejen zlepšuje stavební stav mostů, ale i zlepšuje plynulost a komfort dopravy v místě křížení a v neposlední řadě také zlepšuje estetiku řešené oblasti a zajišťuje plnohodnotný průjezd cyklistům.

Stavbu realizoval Moravskoslezský kraj spolu s Dopravním podnikem Ostrava, a.s. a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava.

Dokončení stavby: 5/2020
Délka výstavby: 25 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 398 mil. Kč

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 Stav před rekonstrukcí

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 Průběh rekonstrukce

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 Provoz na nově rekonstruovaných mostech

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.