Menu

Tisková zpráva – Krajští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 11,993 miliardy korun. Počítá s příjmy 9,299 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 11,993 miliardy korun. Rozdíl, tedy 2,694 miliardy korun, pokryje z úvěrových zdrojů a také z úspor. Na dnešním jednání (16. 12.) o tom rozhodli krajští zastupitelé.

„Rozpočet je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky v České republice – predikce Ministerstva financí předpokládá růst HDP o 2 procenta. Vychází ze strategických dokumentů schválených krajským zastupitelstvem, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, a bude naplňovat programové prohlášení rady kraje Vize 2030,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Po covidové recesi očekáváme růst výkonnosti české ekonomiky, tím také vyšší příjmy ze sdílených daní. Využijeme možnosti, které nabízí nové programové období Evropské unie, a budeme pokračovat v čerpání investičního úvěru. Můžeme si tak dovolit více investovat,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Krajský rozpočet na rok 2022 je sice schválen ve výši 11,993 miliardy korun, očekává se však, že reálně bude kraj hospodařit se zhruba 34 miliardami korun. „Je to tak každý rok a důvod je stále stejný. V době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje, a není proto možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit. Jde zejména o státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací bude rozpočet kraje upraven,“ upozornil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 počítá s celkovými příjmy ve výši 9,299 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2021 (8,570 mld. Kč) to znamená růst o 9 procent. Navýšení je vyvoláno hlavně plánovanými vyššími příjmy ze sdílených daní o 0,97 miliardy korun.

Krajský rozpočet na příští rok počítá s celkovými výdaji ve výši 11,993 miliardy korun, což představuje růst oproti rozpočtu schválenému na rok 2022 o 22 procent. Běžné výdaje dosáhnou částky 7,847 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací (2,842 mld. Kč) a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou (2,260 mld. Kč), což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou. „Snažíme se optimalizovat provozní výdaje, přestože mandatorní výdaje každoročně kraji a jeho organizacím rostou. Příspěvkovým organizacím kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 180 milionů korun, aby jim pomohl s realizací projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace a nemusely si samy zajišťovat půjčky“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že téměř ve všech odvětvích kraj vyhlásí dotační programy. Bude na ně vyčleněno 640 milionů korun.

Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 4,146 miliardy korun. Část tvoří výdaje na projekty spolufinancované z Evropské unie, ale díky investičnímu úvěru můžeme pokračovat i s investicemi z vlastních zdrojů. Nejvíce investic přes 0,629 miliardy korun půjde do zdravotnictví“ upozornil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební práce na přístavbě a nástavbě rehabilitace v Nemocnici Třinec a budou zahájeny stavební úpravy pavilonu L ve Slezské nemocnici v Opavě. Začnou také stavební úpravy pavilonu C ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Pro nemocnice je vyčleněno také 40 milionů korun na pořízení zdravotnické přístrojové techniky.

„Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Bude ukončena výstavba dílen pro praktické vyučování pro Střední odbornou školu ve Frýdku‑Místku a rekonstrukce objektů Polského gymnázia v Českém Těšíně. Dále bude pokračovat rekonstrukce budovy na Praskově ulici v Opavě. V roce 2022 jsou vyčleněny prostředky i na projektovou přípravu a zahájení výstavby sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivá transformace bude Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř za zhruba 1,22 miliardy korun.

„Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například pokračující rekonstrukci ostravské silnice II/479 – ulice Opavské, mostů 479-004 v Ostravě přes Odru, rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 spojující Klimkovice s Polankou nad Odrou a Starou Bělou. Plánujeme také zahájit rekonstrukci a modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek a modernizaci silnic II/477, II/647 Ostrava, ulice Bohumínská III. etapa. V rozpočtu na rok 2022 jsou rovněž vyčleněny prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil Jaroslav Kania.

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. „Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál. Bude také dokončena a zpřístupněna nová expozice Muzea Trojmezí v Jablunkově. Kraj bude pokračovat i v přípravě novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a ve výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investici v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Pro příští rok Moravskoslezský kraj počítá s vyšším využitím úvěrových zdrojů. Prostředky z úvěrového rámce od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia použije převážně na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů. V roce 2022 bude zároveň pokračovat čerpání investičního úvěru od České spořitelny, a.s., tyto peníze budou směřovat na financování akcí reprodukce majetku kraje a také na částečnou úhradu vlastního podílu u vybraných evropských projektů realizovaných krajem i příspěvkovými organizacemi. Čerpání investičního úvěru umožní meziroční navýšení výdajů na akce reprodukce majetku o 55 procent.

Vyšší čerpání úvěrů povede v roce 2022 k nárůstu zadluženosti. Díky další splátce části jistin dlouhodobých úvěrů od Evropské investiční banky a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (Pozn.: Tento úvěr si MSK vzal na refinancování části jistiny úvěru od Evropské investiční banky) a nárůstu očekávaných provozních příjmů však meziročně dojde ke zvýšení hodnoty ukazatele zadluženosti podle společnosti Moody´s Investors Service o přijatelných zhruba 4,7 procenta.

„Celková výše dluhu ke konci roku 2022 se přiblíží hranici 3,4 miliardy korun. Ukazatel zadluženosti kraje podle společnosti Moody´s Investors Service vyjádřený jako podíl výše dluhu k provozním příjmům Moravskoslezského kraje mírně překročí hodnotu jedenácti procent ke konci roku 2022. Předpokládáme, že díky takto schválenému rozpočtu si udržíme dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni A1 s výhledem stabilním. Samozřejmě pokud nedojde ke snížení ratingového hodnocení České republiky. Podle ratingové agentury by tento ukazatel totiž neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023–2025.

Rozpočtový výhled je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Schválený výhled zajistí naplňování cílů strategických dokumentů Moravskoslezského kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů. Na očekáváný růst výkonnosti české ekonomiky po období covidové recese výhled reaguje postupným meziročním zvýšením inkasa sdílených daní. Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 15 procent.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také rozpočty pěti peněžních fondů kraje:

Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje, který byl založen v roce 2002 a slouží především k financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů souvisejících například s přírodními katastrofami a haváriemi ohrožujícími život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadujícími provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Prostředky fondu je možné využít také na krátkodobé předfinancování výdajů u dokončovaných evropských projektů v případě okamžitého nedostatku vlastních a jiných zdrojů. V roce 2022 bude fond hospodařit se 102 miliony korun a počítá s použitím zdrojů tohoto fondu ve výši 0,5 milionu korun.

Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, který byl zřízen v roce 2017 k vytvoření zdrojů pro financování významných investičních projektů MSK realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů apod., případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů. V roce 2022 bude hospodařit s 501 miliony korun. V roce 2022 kraj použije 75 milionů korun z tohoto fondu.

Fondu finančních zdrojů JESSICA, jehož cílem je vytvořit zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji. V roce 2022 bude hospodařit s 290 miliony korun.

Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který slouží k zabezpečení a podpoře financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, k financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje. V roce 2022 bude hospodařit s 27 miliony korun, kraj v příštím roce využije 3 miliony korun z tohoto fondu.

Fondu sociálních služeb, který slouží k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území kraje. V roce 2022 bude hospodařit s 257 miliony korun.


Příklady konkrétních akcí:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.