Menu

Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji

Řídicí výbor pro MA21

Zápisy z jednání ŘV pro MA21:

Řídicí výbor pro MA21 byl ustanoven na základě usnesení rady kraje ve složení:

Vedoucí řídicího výboru

Členové řídicího výboru

Pracovní skupina pro MA21

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 Moravskoslezského kraje byla jmenována Radou kraje usnesením č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010 ve složení:

Vedoucí pracovní skupiny:

Členové pracovní skupiny:

Kritéria MA21 a jejich naplňování

Moravskoslezský kraj již řadu let realizuje na regionální úrovni aktivity, které jsou v souladu s principy MA21. K těmto aktivitám lze např. řadit projekty, které jsou zaměřeny na podporu EVVO, zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti udržitelného rozvoje, naplňování krajských koncepcí, tématicky spadajících do oblasti udržitelného rozvoje, apod.

V současné době je Moravskoslezský kraj registrován v Databázi MA21 v kategorii C.

Kritéria hodnocení kvality MA21 pro kraje.