Menu

Moravskoslezský krajský úřad má stanovenou svou uhlíkovou stopu

V rámci realizace aktivit projektu Udržitelný Moravskoslezský kraj, který byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR si krajský úřad nechal vypočítat svou uhlíkovou stopu.

Při stanovení uhlíkové stopy krajského úřadu byla sledována jednak energetická efektivita využívaných zdrojů důležitých pro činnost krajského úřadu (teplo, elektřina, pohonné hmoty, kancelářské potřeby apod.), které odpovídají spotřebě zaměstnanců krajského úřadu a subjektů, využívajících v rámci své činnosti jeho budovu a jednak množství skleníkových plynů vyprodukovaných z těchto zdrojů přepočítaných na ekvivalentní množství oxidu uhličitého (CO₂e).

Celková hodnota uhlíkové stopy krajského úřadu za rok 2015 byla vyčíslena na 1 267,3 t CO₂e, což v přepočtu odpovídá cca 463 tunám uhlí, které se pro představu množství vejdou do 10 plně naložených vagonů. Na 1 zaměstnance činí uhlíková stopa 1,89 t CO₂e. Největší podíl na ní má spotřeba energií, která činí 79,8 %, z toho elektřina tvoří 41,7 % a teplo 38,1 %. Dalším významným činitelem je spotřeba paliv ve vozovém parku, jenž produkuje téměř 12 % uhlíkové stopy. Další položky jsou z hlediska celkového vlivu méně významné.

Na základě tohoto stanovení plánuje krajský úřad provést řadu opatření, která by měla vést ke snížení jeho uhlíkové stopy, jako je např. snížení spotřeby tepla (výměna oken, nové zateplení budovy, využití obnovitelných zdrojů energie) nebo navýšení počtu automobilů na alternativní pohon ve svém vozovém parku apod.

Vývoj úrovně uhlíkové stopy je sledován v časové ose, obvykle jednou za 1 rok. Na základě následného ročního výpočtu úrovně uhlíkové stopy můžeme konstatovat, zda zavedená opatření k jejímu snižování byla účinná či nikoliv.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je teprve třetí veřejnou institucí v České republice, po Magistrátu statutárního města Přerova a Úřadu vlády ČR, jež má stanovenou uhlíkovou stopu.

Dokumenty ke stažení