koronaweb
Menu

Územní energetická koncepce je základním koncepčním dokumentem kraje v oblasti nakládání s energií.

Územní energetická koncepce

Povinnost zpracovat územní energetickou koncepci pro území jednotlivých krajů je uložena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Územní energetická koncepce se zpracovává na dobu 25 let. Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje a musí vycházet ze státní energetické koncepce. Původní územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (ÚEK MSK) byla přijata 1. 9. 2004. V říjnu roku 2016 bylo dokončeno zpracování periodického vyhodnocení uplatňování ÚEK MSK, ze kterého vyplynula potřeba zpracovat novou koncepci.

V dubnu 2018 Moravskoslezský kraj uzavřel smlouvu se společností Enviros, s. r. o., na zpracování nové koncepce. V průběhu zpracování koncepce bylo její znění průběžně projednáváno rovněž s externími subjekty jako např. ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEPS, a. s., innogy Energo, s. r. o., Veolia Energie ČR, a. s., OZO Ostrava, s. r. o., Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Samotná koncepce byla dokončena v říjnu 2019 a následně byla posuzována Ministerstvem průmyslu a obchodu a procházela procesem posuzování vlivů na životní prostředí (který nemohl být dlouho dokončen z důvodů aktuálních opatření v souvislosti s COVID‑19). Koncepce pak byla schválena zastupitelstvem kraje dne 16. 9. 2021.

V průběhu zpracování koncepce (prosinec 2020) však Evropská rada přijala ambiciózní cíl snížení emisí do roku 2030 na úrovni alespoň 55 %, ke kterému byla 14. 7. 2021 zveřejněna první část prováděcí legislativy (tzv. legislativní balíček „Fit for 55“). Toto opatření bude mít zásadní vliv na celý průmysl, včetně sektoru energetiky.

Protože Moravskoslezský kraj cítí povinnost adekvátně reagovat na nové potřeby v oblasti energetiky, rozhodlo zastupitelstvo kraje současně o budoucí aktualizaci koncepce, která by měla probíhat v návaznosti na právě probíhající aktualizaci Státní energetické koncepce tak, aby mohla plně odpovídat nově stanoveným cílům Státní energetické koncepce a následně je rozvinout s ohledem na konkrétní specifika Moravskoslezského kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.