koronaweb
Menu

Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novelizační zákon č. 337/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona o silniční dopravě

Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novelizační zákon č. 337/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Z pohledu problematiky spadající zejména do oblasti týkající se provozování silniční dopravy tzv. velkými vozidly a provádění kontrol v této oblasti bychom Vás chtěli upozornit na tyto nejdůležitější změny:

Účinnost zákona o silniční dopravě se rozšiřuje z původních silničních motorových vozidel na motorová vozidla obecně, tedy včetně zvláštních vozidel např. traktory, tatraktory apod.
Dopravci, kteří pro výkon podnikání v silniční nákladní dopravě pro cizí potřebu používají uvedená vozidla, musí pro tato vozidla nově plnit všechny povinnosti počínaje nahlášením vozidel dopravnímu úřadu pro zaevidování do RPSD a prokázání finanční způsobilosti na tato nově evidovaná vozidla.
K provozovávání silniční nákladní dopravy nad 3,5 t je oprávněn pouze subjekt, který je držitelem živnostenského oprávnění: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, které si musí vyřídit na živnostenském úřadě.

Doba uchování dokladu o nákladu byla prodloužena z 1 roku na 2 roky od ukončení přepravy.

Doklad o nákladu musí mít náležitosti stanovené prováděcím předpisem, tj. vyhláškou ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“):
V případě provozování silniční dopravy pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje:

V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu doklad o nákladu obsahuje:

Novinkou je dále včlenění povinností řidiče a dopravce, kteří provádí tzv. výjimkové přepravy ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (dále jen „nařízení č. 561/2006“), přímo do zákona o silniční dopravě. Před účinností této novely byla daná problematika řešena podzákonným právním předpisem – prováděcí vyhláškou. Česká republika využila možnosti odchýlit se v případě tzv. výjimkových přeprav uvedených v čl. 13 nařízení č. 561/2006 pouze od dob bezpečnostních přestávek a dob řízení, a proto se na řidiče bude nově vztahovat režim dodržování dob odpočinku uvedený v čl. 8 nařízení č. 561/2006. Vedle toho budou muset řidiči v případě tzv. výjimkových přeprav dodržovat bezpečnostní přestávky, tak jak tomu ostatně je i dle dosavadní právní úpravy. Zásadní změnou, kterou novela zákona o silniční dopravě přináší, je pak způsob vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v případě těchto výjimkových přeprav, neboť bude záviset na tom, zda je vozidlo, kterým jsou zajišťovány takové přepravy, vybaveno tachografem. V případě, že vozidlo tachografem vybaveno je, má řidič, resp. dopravce povinnost tento záznam vést prostřednictvím tachografu. V případě, že vozidlo tachografem vybaveno není, lze vést záznam ručně nebo jiným náhradním způsobem. Přesné náležitosti záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a konkrétní postup při jeho vedení pak bude upravovat prováděcí vyhláška. Změna nastává i v rozsahu požadavku na vybavení vozidla, kterým jsou zajišťovány výjimkové přepravy, resp. v povinnosti řidiče doložit kontrolním pracovníkům záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a to nově z probíhajícího dne a 7 předchozích dnů.

Citováno z vyhlášky č. 478/2000 Sb.:
„Způsob zaznamenávaní údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 3 zákona
(K § 3a odst. 8 zákona)
(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním tachografem podle čl. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf“) využije režim mimo působnost (OUT)4), který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy.
(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým tachografem podle čl. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf“) na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT)4) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.
(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením se uvede
a) před zahájením přepravy
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla,
2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava a
3. místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu,
b) po ukončení přepravy místo datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu,
c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.
Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 5 zákona (linková doprava do 50 km)
(K § 3a odst. 8 zákona)
(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním tachografem využije režim mimo působnost (OUT)4), který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy.
(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým tachografem na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT)4) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.
(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením se uvede
a) před zahájením přepravy
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla,
2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava a
3. místo, datum a stav počítadla kilometrů na počátku záznamu,
b) po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů na konci záznamu,
c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.
(4) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením ve veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést namísto záznamu podle odstavce 3 zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve veřejné linkové osobní dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád, nebo vyznačí, že odchylky nenastaly. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku musí být ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.“

Novela zákona o silniční dopravě zavádí nový typ správního trestu - zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla po dobu 3 až 6 měsíců. Tento správní trest je ukládán řidičům v případě naplnění tzv. kvalifikované skutkové podstaty přestupku (neoprávněná manipulace s tachografem, užití cizí karty řidiče nebo padělání karty řidiče nebo užití karty řidiče, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená) a dále také za přestupky řidiče spočívající v neumožnění přístupu kontrolních subjektů k tachografu a neuposlechnutí příkazu jízdy do autorizovaného metrologického střediska ke kontrole tachografu. Uložený zákaz činnosti nemá žádný dopad na řidičské oprávnění a nebude zapisován do Registru řidičů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Řidič tedy nepozbyde řidičské oprávnění, a to ani pro určité skupiny vozidel. Pouze nebude oprávněn vykonávat závislou práci spočívající v řízení velkých vozidel a tuto činnost nebude vykonávat, ani pokud je sám dopravcem. Údaje o zákazu činnosti bude do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě zapisovat přímo obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tento správní trest uložil. Za výše uvedená protiprávní jednání dále k zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla přistupuje i pokuta, a to v rozmezí od 10 000 Kč do 50 000 Kč.

Od 20. 8. 2020 spadají mezí výjimky dle čl. 13 odst. 1 písm. r) vozidla používána pro dodávky betonu připraveného k lití a to na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 1054/2020.

Zcela novým institutem, který novela zákona o silniční dopravě zakotvuje, je zabránění v jízdě při nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku. Tento institut umožňuje orgánům Policie ČR a osobám provádějícím státní odborný dozor okamžitě dočasně vyloučit z provozu řidiče, který aktuálně porušuje některý z požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, a to zabráněním v jízdě vozidla nebo zadržením dokladů k vozidlu. Toto opatření lze dále využít i pro případy, kdy je řidič podezřelý z přestupku spočívajícího v tom, že nevede řádně záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, neumožní přístup k tachografu nebo neuposlechne příkaz jízdy do autorizovaného metrologického střediska, neboť i v těchto situacích není zřejmé, zda řidič aktuálně stanovené požadavky na jeho sociální režim neporušuje, a je proto žádoucí ho z důvodu bezpečnosti ze silničního provozu vyloučit. V těchto případech pak příslušné orgány postupují obdobně jako v případech zabránění v jízdě, ke kterému dochází v souvislosti s nevybráním kauce. K uvolnění vozidla dojde v okamžiku, kdy odpadne nebezpečí dalšího porušování stanovených požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, nejpozději však po 24 hodinách od zabránění v jízdě nebo zadržení dokladů, nebo pokud za volant vozidla usedne jiný způsobilý řidič.

Zveřejněno dne 9. října 2020

Finanční způsobilost 2020

Termín pro prokázání finanční způsobilosti do 31. 7. platí i v roce 2020. Na písemnou žádost dopravce může být termín prokázání prodloužen do 31. 8. 2020.

Subjekty, které v daném termínu finanční způsobilost neprokáží, obdrží výzvu k znovu splnění podmínky finanční způsobilosti a bude jim k tomu stanovena přiměřená lhůta zohledňující i aktuální situaci související s COVID‑19.

Výzva bude zaslaná poštou nebo do datové schránky dopravce.

Zveřejněno dne 10. 7. 2020

Novela zákona o silniční dopravě

Od 1. 7. 2020 nabývá účinnosti novelizační zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  1. Taxi novela
    v rámci novelizace předpisu dochází k úpravě provozu taxislužby, který reaguje na využívání elektronických prostředků objednávek přepravních služeb. V souvisejících dokumentech naleznete přehlednou metodiku Ministerstva dopravy, která shrnuje změny v taxislužbě.
  2. Další podstatné změny
    - Končí povinnost označovat velká vozidla obchodní firmou dopravce.
    - Zahraničním dopravcům je do zákona nově zakotvena povinnost mít ve vozidle překlad pracovní smlouvy do českého jazyka.

Prodloužení platnosti eurolicencí, osvědčení řidičů a ověření tachografů v souvislosti s COVID‑19

Dne 4. 6. 2020 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25.května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID‑19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Kompletní informaci včetně úplného znění nařízení naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Odpovědní zaměstnanci odboru dopravy

V případě potřeby dalších informací, kontaktujte příslušné zaměstnance odboru dopravy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.