Menu

Podmínky dotačního programu Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2022

I. Název programu (kód)

Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2022 (ŽPZ/05/2022)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Podle tohoto programu se poskytují účelové investiční nebo neinvestiční dotace na:
  1. nové preventivní opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému, což představuje dotační titul č. 1,
  2. mobilní košár včetně vodivé sítě, což představuje dotační titul č. 2,
  3. standardizaci stávajícího preventivního opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému, což představuje dotační titul č. 3,
  4. pořízení psa pasteveckého plemene s průkazem původu, což představuje dotační titul č. 4,
  (vše dále též jen "projekt").
 2. Výše dotace činí minimálně 15.000 Kč a maximálně 100.000 Kč.
 3. Jednotlivé dotační tituly lze mezi sebou kombinovat.
 4. Projekt musí být v souladu s cíli a prioritami tohoto dotačního programu.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

 1. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje. Moravskoslezský kraj i takto pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o krajích").
 2. Dotační program vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje (dále jen "rada kraje").
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přísluší ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) i § 37 zákona o krajích Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje (dále jen "zastupitelstvo kraje").
 4. Administrativní úkony spojené s poskytováním dotace podle programu zabezpečuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen "odbor životního prostředí a zemědělství").

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem dotačního programu je podpořit chovatele ovcí nebo koz při ochraně vybraných hospodářských zvířat proti útokům vlka obecného a účinně předcházet vzniku škod, které vlci působí na těchto hospodářských zvířatech a které jsou v souvislosti s ochranou vlků nahrazovány z veřejného rozpočtu.

V. Vymezení okruhu příjemců

Příjemcem dotace podle tohoto programu může být kdokoli, kdo chová ovce nebo kozy evidované podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem dotace nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek.

VI. Lokalizace programu

Projekt se musí vztahovat k pastvině pro chov ovcí nebo koz v oblasti Moravskoslezského kraje s potvrzenými škodami způsobenými v souvislosti s výskytem vlků. Těmito oblastmi jsou správní obvody obcí s rozšířenou působností Jablunkov, Krnov, Nový Jičín a Třinec vymezené v § 3 odst. 12 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a § 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. V rámci dotačního titulu č. 1 je pouze možné pořídit přenosné elektrické oplocení víceřadé nebo síťové, včetně příslušenství. Minimální výška oplocení je 120 cm, u kozlů 150 cm. Instalace tohoto elektrického oplocení nebude vyžadovat žádnou techniku a nebude použita stavební nebo montážní technologie, která by vyžadovala povolování od stavebního úřadu.
  Pro vytvoření takového elektrického ohradníku lze použít přenosné plastové sloupky s úchyty pro vodiče, sklolaminátové, kovové nebo dřevěné tyče/kůly, které vymezí obvod pasené plochy. Na sloupcích budou v několika řadách, respektive výškách připevněny izolátory. Do izolátorů jsou vloženy vodiče ve formě drátů, vodivých lanek nebo pásek. Podle výšky oplocení je nutné použít minimálně 5 řad vodičů nad sebou s tím, že spodní řada vodiče musí být nejvýše 15 ‑ 20 cm nad zemí. Spodní tři vodiče budou od sebe vzdáleny 15 ‑ 20 cm, další řady vodiče potom 20 ‑ 30 cm. Pod vodiči oplocení se nesmí nacházet žádné díry a ani terénní deprese, které by umožňovaly jejich podlezení. Úpravou vzájemné vzdálenosti sloupků je třeba docílit toho, aby spodní řada vodiče měla stále stejnou vzdálenost od povrchu země.
  Vodivá brána bude vyrobená z více řad vodičů, které odpovídají umístění vodičů na oplocení a jsou připojené k elektrickému ohradníku stejně jako zbytek oplocení. Pevná brána bude vyrobená ze dřeva nebo kovu. Minimální výška brány bude stejná jako výška oplocení. Jako vodič brány lze použít drát, lanko, pásku, kovové pružiny nebo elastické vodivé lanko. Pod bránou se nesmí nacházet žádné díry a ani terénní deprese, které by umožňovaly její podlezení nebo podhrabání. Brána musí mít uzavírací mechanizmus, aby ji nemohlo žádné zvíře jednoduchým tlačením otevřít.
  Optické bariéry může tvořit páska/lanko nad ohradníkem, které bude nataženo 10 až 20 cm nad ohradníkem a opticky zvýší jeho výšku. Zpravidla se připevňuje navázáním, na háček apod. ke sloupkům oplocení. Vyšší účinnost oplocení bude zajištěna, když v něm bude elektrické napětí. Zradidla mohou mít podobu látkové nebo plastové pásky viditelné vlkem v modré nebo modrobílé barvě a umístěná budou tak, aby visela ve vzdálenosti cca 30 až 50 cm vedle sebe na lanku nebo drátu nataženém ve výšce 120 cm. Volné konce pásek se budou pohybovat ve výšce 20 až 30 cm nad zemí.
  Jako ochrana proti podhrabání může sloužit vodič elektrického ohradníku předsunutý o vzdálenost 10 až 20 cm před oplocení, ve směru očekávaného útoku zvyšuje odolnost oplocení. Vodič bude veden ve výšce maximálně 15 až 20 cm nad zemí. Izolátory, do kterých bude vodič vložen, budou umístěny na kůlech oplocení. Ochranu oplocení proti podhrabání lze zlepšit ohnutím a položením části pletiva v šířce minimálně 40 cm, nejlépe 60 cm na zem před oplocení, přičemž celková šířka pletiva bude záležet na typu stávajícího oplocení. Oplocení s ochranou proti podhrabání tvoří tvar písmene L. Ohnutou položenou část pletiva je třeba k zemi připevnit například kotvami/háčky, nejlépe 50 cm do země. Pro zpevnění země jako ochranu proti podhrabání nebo vyrovnání terénních depresí a nerovností u bran, je možné použít například kamenný zához nebo kulatinu položenou podél brány.
  V oblastech s vysokou svažitostí terénu nebo tam, kde jsou terénní nerovnosti, je vhodné použít dvě řady oplocení. Může se jednat o dva elektrické ohradníky tvořené vodivou sítí nebo víceřadým přenosným oplocením. Mezi prvním vnitřním oplocením a druhým vnějším oplocením směrem k paseným zvířatům bude alespoň dvoumetrový pás. Elektrické oplocení musí být vždy vně.
  Plašiče, které vytváří iluzi lidské aktivity, mohou být tvořeny čidlem, kdy toto zařízení rozezná pohyb v blízkosti ohrady podobně jako fotopast a spouští světelné efekty, například krátkodobé rozsvícení či blikání, zvukové efekty, například přehrávání lidského hlasu, zvuky střelby či štěkot psů, nebo jejich kombinaci. Tyto efekty mají navozovat dojem přítomnosti člověka či psů, a tak predátora zneklidňovat a odrazovat od pohybu ve směru k hospodářským zvířatům, respektive od úmyslu na zvířata zaútočit.
  V rámci tohoto dotačního titulu lze pořídit a instalovat také výstražné cedulky či informační cedule.
  S ohledem na místní poměry může být žádoucí zachovat migrační koridory lesní zvěře, nejlépe pás o šířce 5 m. Pokud na pastvině zvířata nebudou pasena, žadatel musí oplocení odstranit.
 2. V rámci dotačního titulu č. 2 je pouze možné pořídit mobilní košáry včetně vodivé sítě, které jsou dočasnou noční ochranu ovcí při tzv. volné (karpatské) pastvě. Konstrukce košáru bude rozkládací nebo bude umístěna na kolech umožňujících převoz. Konstrukce bude dřevěná nebo kovová, může jít o dílce optimálně 4 ‑ 5 m, eventuálně i 3 ‑ 6 m, dlouhé s výškou minimálně 120 cm. Na konstrukci bude instalováno uzlové pletivo, pevná železná síť, ohradní panel z kovu, dřevěné oplocení nebo dřevěné stěny. Popřípadě bude košár sestaven z celokovových nebo celodřevěných panelů. U tohoto typu košáru bude nezbytné ve vzdálenosti 10 m před košár předsadit elektrickou vodivou síť výšky alespoň 120 cm a do vzniklého prostoru mezi košárem a elektrickou vodivou sítí umístit alespoň jednoho pasteveckého psa nebo různé plašiče automaticky spouštěné při pohybu uvnitř meziprostoru s dosahem i několik metrů vně tohoto prostoru. Pro zpevnění země jako ochranu proti podhrabání nebo vyrovnání terénních depresí a nerovností u košárů, je možné použít například kamenný zához nebo kulatinu položenou po obvodu košáru. V oblastech s vysokou svažitostí terénu nebo tam, kde jsou terénní nerovnosti, je vhodné použít dvě řady oplocení. Elektrické oplocení musí být vždy vně. Mezi prvním vnitřním oplocením a druhým vnějším oplocením směrem k paseným zvířatům může být pás až 10 m a v tomto prostoru bude umístěn pastevecký pes. V rámci tohoto dotačního titulu lze pořídit a instalovat také výstražné cedulky či informační cedule.
 3. V rámci dotačního titulu č. 3 je pouze možné uvést stávající ohrazení pastviny do podoby podle dotačního titulu č. 1.
 4. V rámci dotačního titulu č. 4 je pouze možné pořídit psa s průkazem původu pasteveckého plemene pro ochranu stáda. Příkladem vhodných plemen pasteveckých psů, která se v podmínkách naší republiky nejvíc používají, jsou pyrenejský horský pes, španělský mastin, akbašský pes nebo kangal. V rámci tohoto dotačního titulu lze pořídit a instalovat také výstražné cedulky či informační cedule.
 5. Projekt musí být realizován v období nejdříve ode dne 1. 1. 2022 a nejpozději do dne 31. 10. 2022.
 6. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat ve výši maximálně 90 %.
 7. Žadatelem požadovaná výše dotace vyjádřená v Kč musí být zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů. Při nesplnění této podmínky budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů.
 8. Poskytnutí dotace je poskytnutím podpory malého rozsahu (de minimis) ve výši dotace na tento projekt ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L a čísle 352, dne 24. prosince 2013; za den poskytnutí podpory de minimis podle tohoto programu se považuje den, kdy nabude účinnosti smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále též jen "smlouva o poskytnutí dotace").
 9. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem a v rozsahu dotace poskytnuté podle tohoto dotačního programu nebude spolufinancován ani jiným poskytovatelem veřejné finanční podpory.
 10. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jen jednu žádost o poskytnutí dotace.
 11. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s dvěma vyhotoveními podepsaného písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 14 dnů od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky; přitom se rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování považují za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu nebo kopii písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z běžného účtu žadatele u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který bude dotace zaslána, a to v případě, že se tento účet liší od účtu doloženého v rámci žádosti o poskytnutí dotace. Je‑li žadatel fyzickou osobou, která nemá zřízen vlastní běžný účet, tuto přílohu nepřikládá a dotaci obdrží prostřednictvím poštovní poukázky,
  3. jde‑li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, úředně ověřené kopie dokladů o názvu či obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO, například společenskou smlouvu či stanovy atd., pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, základních registrů nebo z evidence zemědělského podnikatele nebo nejde‑li o obec,
  4. jde‑li o právnickou osobu, úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu. Tyto doklady není třeba dokládat, pokud požadované údaje vyplývají z dokladů podle předchozího písmene tohoto odstavce programu, z veřejného rejstříku, základního registru nebo z evidence zemědělského podnikatele nebo jde‑li o obec,
  5. byla‑li smlouva o poskytnutí dotace podepsána na základě pověření nebo plné moci, originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal tuto smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  6. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec, ledaže je o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta.
  V případě nejasností si poskytovatel může vyžádat doložení dalších dokladů k ověření údajů podle předchozích písmen tohoto odstavce programu.
 12. Žadatel může předložit požadované doklady formou neověřených kopií v případě, že poskytovateli osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží požadované doklady ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění poskytovatele vyplyne, že u uvedených orgánů, osob nebo poskytovatele má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta; žadatel o tom bude poskytovatelem vyrozuměn. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění těchto podmínek, žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve poskytovatel pro přidělení dotace náhradního žadatele podle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 14. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace poskytovatel zašle náhradníkovi návrh smlouvy o poskytnutí dotace a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 11 tohoto článku programu. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník podle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu podle předložené žádosti, přičemž předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, ale procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny tyto podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"),
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu v souladu s čl. VII odst. 5 tohoto programu.
 2. Za splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci tohoto článku programu jsou uznatelnými náklady pouze náklady na pořízení materiálu, ze kterého se sestává ohrazení, včetně energetického zdroje či cedulí, nebo pořízení pasteveckého psa, a to vše podle podmínek pro jednotlivé dotační tituly. Uznatelnými náklady nejsou náklady na služby, například na instalaci oplocení apod., personální náklady, například na mzdy, odměny, cestovné, stravné atd., a veterinární náklady či náklady na čipování psa.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za neuznatelné.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto dotačního programu.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace v elektronické podobě podle odstavců 2 až 5 tohoto článku programu a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek podle odstavce 6 tohoto článku programu.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně žadatel vloží do systému povinné přílohy:
  1. jde‑li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, kopie dokladů o obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO, například společenskou smlouvu či stanovy atd., pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, základních registrů nebo z evidence zemědělského podnikatele nebo nejde‑li o obec,
  2. jde‑li o právnickou osobu, úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu. Tyto doklady není třeba dokládat, pokud požadované údaje vyplývají z dokladů podle předchozího písmene tohoto odstavce programu, z veřejného rejstříku, základního registru nebo z evidence zemědělského podnikatele nebo jde‑li o obec,
  3. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu nebo kopii písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele nebo kopii výpisu z běžného účtu žadatele u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který bude dotace zaslána. Je‑li žadatel fyzickou osobou, která nemá zřízen vlastní běžný účet, tuto přílohu nepřikládá a dotaci obdrží prostřednictvím poštovní poukázky,
  4. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů vedené podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), přičemž toto se netýká právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona a fyzických osob. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  5. kopii evidence žadatelových ovcí nebo koz podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  6. u dotačních titulů č. 1 až 3 čestné prohlášení žadatele, že není ohledně povolování projektu vyžadován jakýkoli správní úkon stavebního úřadu a ani jiného správního orgánu, nebo, že projekt bude realizovat v souladu s ním, včetně případného stanoviska, zda projekt může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
  7. čestné prohlášení žadatele, že je oprávněn projekt realizovat na pozemcích v místě předpokládané realizace projektu,
  8. kopii vnitřního účetního předpisu, například směrnice, pokynu nebo rozhodnutí statutárního orgánu apod., upravujícího výši ocenění majetku, pokud projekt zahrnuje drobný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, a to jde‑li o žadatele, který vede účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a tímto vnitřním účetním předpisem výši ocenění tohoto majetku upravil,
  9. čestné prohlášení, že není osobou, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne bez příloh a podepíše a podepsanou žádost, popřípadě podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor životního prostředí a zemědělství
   28. října 117
   702 18 Ostrava

   a to v obálce vygenerované elektronickým formulářem a označené:
   1. vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   2. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   3. plnou obchodní firmou žadatele a adresou jeho sídla,
   4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci";
   při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu, ale v případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí, nebo
  2. zašle žádost bez příloh prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje [název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" se uvede "ŽPZ – Žádost o dotaci v programu Podpora chovatelů ovcí nebo koz (ŽPZ/05/2022)"]. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele, respektive člena/členů statutárního orgánu žadatele.
 7. Je‑li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavce 1 tohoto článku programu nebo jinam než do datové schránky nebo na adresu podatelny poskytovatele, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 8. Je‑li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavcem 1 tohoto článku programu a do datové schránky nebo na adresu podatelny poskytovatele, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti, přičemž mu k tomu stanoví lhůtu. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 1. 7. 2022 od 0:00:00 hodin do dne 18. 7. 2022 do 23:59:59 hodin. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může odbor životního prostředí a zemědělství prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Kontaktní osobou pro tento dotační program je:
  Ing. Michaela Bendová, Ph.D., tel. 595 622 909, e‑mail: michaela.bendova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele.
 2. Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací podle tohoto programu přesáhne o 10 % objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí podle tohoto programu bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí.
 3. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu zastupitelstvu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost žadatele splňuje podmínky tohoto programu a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost žadatele nesplňuje podmínky tohoto programu nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto programu jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor životního prostředí a zemědělství předložení návrhu zastupitelstvu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto programu, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do dne 30. 9. 2022.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace.
 6. O rozhodnutí zastupitelstva kraje odbor životního prostředí a zemědělství žadatele vyrozumí.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program.
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování realizace projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku programu, vyzve poskytovatel příjemce, aby tyto skutečnosti dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takové náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 4.000.000 Kč.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento program a právní vztahy na základě něho vzniklé se řídí českým právním řádem.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením rady kraje č. 45/3215 ze dne 30. 5. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.