koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Obecná část

I. Název programu (kód)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (RRC/01/2020; dále jen "Program")

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. Dotační titul 1: StartUp voucher
  Na dotační titul 1 (dále jen "DT 1") je určeno 4.000.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.
  Specifické podmínky DT 1 jsou popsány ve Zvláštní části Programu v I. Oddílu
 2. Dotační titul 2: Voucher pro začínající firmy
  Na dotační titul 2 (dále jen "DT 2") je určeno 2.000.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.
  Specifické podmínky DT 2 jsou popsány ve Zvláštní části Programu v II. Oddílu
 3. Dotační titul 3: TechArt voucher
  Na dotační titul 3 (dále jen "DT 3") je 3.000.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.
  Specifické podmínky DT 3 jsou popsány ve Zvláštní části Programu v III. Oddílu
 4. Dotační titul 4: InnoBooster voucher
  Na dotační titul 4 (dále jen "DT 4") je určeno 4.000.000 Kč z celkového objemu finančních prostředků programu dle článku XV Programu.
  Specifické podmínky DT 4 jsou popsány ve Zvláštní části Programu v IV. Oddílu

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cíle a priority programu jsou definovány u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

V. Vymezení okruhu příjemců

Vymezení okruhu příjemců je definováno u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem, státem nebo z fondů EU.
 2. Podpora bude poskytnuta v režimu podpor de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 4. Při nesplnění podmínky v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládaný zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží. Nákladový rozpočet bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 5. Příjemcům bude dotace poskytnuta po podpisu smlouvy, uzavřené mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce ve splátkách takto:
  1. první splátka ve výši 75 % schválené maximální částky dotace bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace,
  2. druhá splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu. Výše druhé splátky bude stanovena tak, aby byl dle smlouvy o poskytnutí dotace zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování, a maximální výše dotace.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace (u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem):
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejný rejstřík"),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů). Byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku.

 7. Povinnost předložit doklad dle odst. 6 písm. d. žadateli nevzniká, je-li běžný účet žadatele vedený u peněžního ústavu totožný s údajem, jenž byl doložen kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemným potvrzením peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele v rámci podání žádosti.
 8. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje (pokud takovýto seznam bude vytvořen).
 9. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).

Specifické podmínky poskytování dotací jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 3. Ostatní náklady, které nelze podřadit pod náklady uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku, jsou považovány za neuznatelné.

Další podmínky týkající se uznatelnosti nákladů jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2 - 5 tohoto článku a následně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě postupem uvedeným v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje prostřednictvím elektronického systému e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí v elektronickém systému a vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, kterou tvoří obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy.
  Seznam příloh je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému. Tímto krokem je odeslaná žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně žadatel:
  1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd), přičemž do předmětu zprávy uvede "Žádost o dotaci - DP Podpora podnikání 2020". Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatel, nebo
  2. elektronicky odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 Ostrava
   a to v obálce, na kterou příjemce uvede tyto údaje (obálka s předvyplněnými údaji je součástí žádosti v elektronickém systému včetně vygenerovaného čárového kódu - PID):
   1. název příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   2. název a kód příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   3. jméno a příjmení/název/obchodní firmu žadatele a adresu jeho sídla,
   4. text "Neotvírat - žádost o dotaci".
   Z uvedených způsobů podání žádosti (dle písm. a., nebo b.) může žadatel zvolit pouze jeden!
 7. Žadatel může v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického portálu). Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Žádost:
  1. předložená v rozporu s podmínkami Programu,
  2. která nebyla podána prostřednictvím elektronického portálu a následně prostřednictvím systému datových schránek či v listinné podobě,
  3. nepodepsaná osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  4. podaná mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. žadatele, který bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  bude z dalšího posuzování vyloučena.
 9. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1 až 7 tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu do 5 pracovních dní od vyzvání (výzva k odstranění nedostatků je žadateli zasílána pouze elektronicky prostřednictvím e‑mailu). Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Žádosti o dotaci mohou být podávány prostřednictvím elektronického portálu ve lhůtě od 1. 1. 2020 do 10. 1. 2020 do 11:59:59 hod.
 2. Následné podání žádosti prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo podání v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je možné ve lhůtě do 13. 1. 2020. V případě doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je lhůta zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 3. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky Programu.
 4. Administrátorem Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 5. Kontaktní osoba: Ing. Adam Škáva, tel. 595 622 461, e‑mail: adam.skava@msk.cz.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti bude zajištěna administrátorem Programu. Žádosti, které splní tuto kontrolu a které nebyly vyloučeny dle čl. X odst. 8 a 9 budou postoupeny k věcnému hodnocení.
  Popis věcného hodnocení je uveden u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu.
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům a případně též o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek nejpozději do 30. 9. 2020. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva budou výstupy z hodnocení výběrových komisí (podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů ve Zvláštní části Programu).
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů pro rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře Moravskoslezský kraj smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Průběžné a závěrečné vyúčtování

 1. Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizovaného projektu zpracované vždy k 31. 12. daného roku.
 2. Povinnost dle odst. 1 tohoto článku příjemci nevzniká, pokud je realizace projektu k 31. 12. daného roku ukončena.
 3. Termín pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování bude stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Průběžné a závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných Programem.
 4. Průběžné a závěrečné vyúčtování lze předložit i prostřednictvím datové schránky.
  Ve Zvláštní části Podmínek jsou uvedeny specifické podmínky pro předkládání průběžného a závěrečného vyúčtování vztahující se k jednotlivým dotačním titulům.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost při ex-post evaluačních a marketingových aktivitách souvisejících s Programem v tomto rozsahu:
  1. po předložení bezchybného závěrečného vyúčtování se zúčastnit osobního pohovoru, který se uskuteční v září 2021 v prostorách Moravskoslezského inovačního centra. O přesném času a místě konání pohovoru bude příjemce informován poskytovatelem e‑mailem min. 1 týden před jeho konáním, Příjemce v dotačním titulu 1 se zúčastní pohovoru spolu s koučem / specialistou na rozvoj podnikání, s nímž uzavřel smlouvu dle oddílu I odst. 9 Zvláštní části Podmínek,
  2. v září 2022 vyplnit on-line dotazník, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e‑mailem,
  3. v září 2024 vyplnit on-line dotazník, přičemž výzva k jeho vyplnění mu bude zaslána e‑mailem.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 13.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

VII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019 a nabývá účinnosti dne 26. 11. 2019.


Zvláštní část

I. Oddíl - specifické podmínky DT 1 - StartUp voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikatelů či podniků bez ohledu na obor podnikatelské činnosti, jejichž vývoj životaschopného, inovativního a škálovatelného produktu/služby s globálním potenciálem se nachází v pokročilé fázi příprav a tento produkt/služba je připraven/připravena pro rychlou validaci na trhu.
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
  1. která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem¹,
  3. která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 5 let,
  4. u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 5 let (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží).

  Pozn. Žadatel bere na vědomí, že Program má dva dotační tituly (DT 1 a DT 2) zaměřené na podporu začínajících/startupových podniků/podnikatelů, jež mají různé zaměření a cíle.

  Žadateli se doporučuje před podáním žádosti konzultovat svůj záměr s kontaktní osobou pro DT 1. Při podání žádosti bez dřívější konzultace, která svou povahou nenaplňuje cíle DT 1, nebude žádost žadatele přímo vyřazena z dalšího posuzování, ale bude se k této skutečnosti přihlížet v rámci věcného hodnocení.

 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 500.000 Kč.
  Minimální výše dotace je stanovena částkou 50.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části Programu se rozumí investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti a uvedené v Business Canvasu.
  Mezi typové investiční náklady mohou být zařazeny zejména náklady spojené s pořízením nového (nejen) fyzického majetku, např. stroje, zařízení, IT vybavení, software a licence apod.
  Mezi typové neinvestiční náklady mohou být zařazeny zejména náklady spojené s pořízením materiálu a materiálových zásob, služeb a osobní náklady.
 7. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.) ve formátu PDF, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce) - ve formátu PDF,
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH (pouze pokud je žadatel plátcem DPH) - ve formátu PDF,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
  6. podnikatelský záměr (Business Canvas včetně indikativního rozpočtu), zpracovaný dle přílohy č. 2 Podmínek ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format.
 8. Věcné hodnocení žádostí je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole budou žádosti hodnoceny výběrovou komisí složenou z 5 externích hodnotitelů jmenovaných poskytovatelem. Počet výběrových komisí bude určen na základě celkového počtu žádostí předložených do DT 1, jež vyhověly hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Jedna výběrová komise může hodnotit max. 30 žádostí.
  2. Členové jedné výběrové komise provedou zhodnocení žádostí při společném zasedání, jehož termín bude upřesněn v závislosti na průběhu dotačního řízení. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 2. Členové výběrové komise budou rozhodovat o kvalitách projektu na základě těchto hodnoticích kritérií:
   1. popis řešení problémů (škálovatelnost; inovatelnost),
   2. tým a jeho složení; důvěryhodná a přesvědčivá vize; relevantní popis zákazníků a cílových skupin; popis problému, který projekt řeší; povědomí o konkurenci a konkurenčních řešeních; popis nezkopírovatelné výhody; relevantní způsob oslovení zákazníků; fáze vývoje; monetizace; Klíčové aktivity, které budou financovány ze Startup Voucheru; realistický vývoj podnikání; relevantní popis nákladů
   3. obsah a forma Lean Canvasu (součást přílohy č. 2); obsah a forma Business Canvasu.
  3. Na základě vzájemného rozboru, diskuze a hodnocení rozhodne každá výběrová komise o výběru max. 12 nejlepších projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  4. V rámci druhého kola budou žadatelé sezváni k představení své společnosti/osoby a projektového záměru 5členné výběrové komisi. V případě zasedání dvou a více výběrových komisí v rámci prvního kola provede poskytovatel výběr členů komise z proběhnuvších komisí. Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. stručné představení společnosti/osoby podnikatele formou tzv. Elevator Pitch (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (firma + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize firmy (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzy konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informací týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  5. Výběrová komise bude posuzovat Business Canvas v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Výběrová komise má pravomoc na základě evaluace Business Canvasu a indikativního rozpočtu StartUp voucheru zasahovat do výše dotace požadované žadatelem, a to za účelem naplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě kladného vyjádření žadatele k navrhované úpravě požadované výše dotace bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
  6. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  7. Administrátor Programu, na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučovány k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace doklady dle čl. VII odst. 6 Obecné části Podmínek. Příjemce v rámci tohoto dotačního titulu musí doložit i podepsanou smlouvu² uzavřenou mezi příjemcem a odborným koučem/specialistou na rozvoj podnikání³. V opačném případě nebude s žadatelem uzavřena smlouva a dotace mu nebude poskytnuta.
 10. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemcem povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 7 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 11. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečného vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 9 Podmínek) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

II. Oddíl - specifické podmínky DT 2 - Voucher pro začínající firmy

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený a běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí.
  Obor podnikatelské činnosti žadatele není oficiálně omezen, avšak dotační titul cílí na podnikatele či podniky, jejichž činnost spadá do oblasti řemesel (např. tesařství, stavitelství, pekařství apod.) a služeb (např. pohostinství, kosmetické služby, rekreační služby apod.).
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
  1. která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem,
  3. která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky,
  4. u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží).

  Pozn. Žadatel bere na vědomí, že Program má dva dotační tituly (DT 1 a DT 2) zaměřené na podporu začínajících/startupových podniků/podnikatelů, jež mají různé zaměření a cíle.

  Žadateli se doporučuje před podáním žádosti konzultovat svůj záměr s kontaktní osobou pro DT 2. Při podání žádosti bez dřívější konzultace, která svou povahou nenaplňuje cíle DT 2, nebude žádost žadatele přímo vyřazena z dalšího posuzování, ale bude se k této skutečnosti přihlížet v rámci věcného hodnocení.

 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 150.000 Kč.
  Minimální výše dotace je stanovena částkou 50.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, která bude spolufinancování maximálně do výše 70 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části Programu se rozumí investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti a uvedené v Business Canvasu.
  Mezi typové investiční náklady mohou být zařazeny zejména náklady spojené s pořízením nového (nejen) fyzického majetku, např. stroje, zařízení, IT vybavení, software a licence apod.
  Mezi typové neinvestiční náklady mohou být zařazeny zejména náklady spojené s pořízením materiálu a materiálových zásob, služeb a osobní náklady.
 7. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.) ve formátu PDF, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce) - ve formátu PDF,
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH (pouze pokud je žadatel plátcem DPH) - ve formátu PDF,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
  6. podnikatelský záměr Business Canvas (včetně indikativního rozpočtu), zpracovaný dle přílohy č. 3 Podmínek, ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format.
 8. Věcné hodnocení žádostí je jednokolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. Veškeré žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí složenou z 5 externích hodnotitelů jmenovaných poskytovatelem. Počet výběrových komisí bude určen na základě celkového počtu žádostí předložených do DT 2, jež vyhověly hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Jedna výběrová komise může hodnotit max. 30 žádostí.
  2. Členové jedné výběrové komise provedou zhodnocení žádostí při společném zasedání, jehož termín bude upřesněn v závislosti na průběhu dotačního řízení. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 3. Členové výběrové komise budou rozhodovat o kvalitách projektu na základě těchto hodnoticích kritérií:
   1. kvalifikace podnikatele/tým a jeho složení; důvěryhodná a přesvědčivá motivace; relevantní popis zákazníků a cílových skupin; popis problému, který projekt řeší; popis řešení problému; povědomí o konkurenci a konkurenčních řešeních; popis nezkopírovatelné výhody; relevantní způsob oslovení zákazníků; fáze vývoje; monetizace; klíčové aktivity, které budou financovány z Voucheru pro začínající firmy; realistický vývoj podnikání; relevantní popis nákladů,
   2. obsah a forma Business Canvasu.
  3. Na základě vzájemného rozboru, diskuze a hodnocení rozhodne každá výběrová komise o podpoře projektů, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Aby žádost mohla být doporučena k podpoře, musí se k ní kladně vyjádřit nadpoloviční většina členů výběrové komise. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  4. V případě, že suma požadavku na dotaci všech podpořených projektů dle bodu c. tohoto odstavce přesáhne finanční alokaci DT 2, zasedne pětičlenná výběrová komise složená ze zástupců proběhnuvších výběrových komisí. Výběr členů komise provede poskytovatel. Tato komise znovu posoudí Business Canvasy a s přihlédnutím k udělenému slovnímu odůvodnění rozhodne prostým většinovým hlasováním o finálním pořadí projektů a seznamu náhradníků. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  5. Administrátor Programu, na základě výstupu hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků, jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučovány k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 9. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemcem povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 7 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 10. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečného vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 9 Podmínek) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

III. Oddíl - specifické podmínky DT 3 - TechArt voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.).
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), jež:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem,
  3. vyrábí nebo začíná s výrobou vlastních produktů, ke kterým je schopna dodat (na základě povahy produktu) buď konstrukční zadání pro projekt, anebo konstrukční řešení projektu.
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 450.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat do výše 70 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Obecné části jsou pouze neinvestiční náklady, které příjemce uhradí poskytovateli služby, se kterým uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je tvorba užitné hodnoty produktu s adekvátní přidanou estetickou hodnotou; konkrétně jsou typové náklady rozděleny do dvou kategorií:
  1. náklady spojené s tvorbou užitného designu, funkčního 3D designového modelu v konstrukčním softwaru;
  2. náklady spojené s dohledem na konstrukčních pracích a technologii výroby produktu.
 7. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.) ve formátu PDF, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce) - ve formátu PDF,
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH (pouze pokud je žadatel plátcem DPH) - ve formátu PDF,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
  6. zadání pro kreativního experta (max. v rozsahu 5 stran A4) zpracované dle přílohy č. 4 Programu a podepsané zpracovatelem - ve formátu PDF,
  7. smlouva uvedená v odst. 6, která byla uzavřena mezi žadatelem a poskytovatelem služby. Výše uvedená smlouva musí obsahovat min. tyto náležitosti: identifikace smluvních stran, předmět plnění, cenu plnění a dobu plnění. Smlouva musí být nahrána ve formátu PDF,
  8. fotografie současného produktu ve formátu JPEG, PNG nebo PDF.
  Příloha dle písm. h. je nepovinná v případě, že produkt je v době podání žádosti ve fázi vývoje, a žadatel tak není schopen doložit fotografii současné verze výrobku.
 8. Věcné hodnocení žádostí je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole budou žádosti hodnoceny výběrovou komisí složenou z 5 externích hodnotitelů jmenovaných poskytovatelem. Počet výběrových komisí bude určen na základě celkového počtu žádostí předložených do DT 3, jež vyhověly hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Jedna výběrová komise může hodnotit max. 30 žádostí.
  2. Členové jedné výběrové komise provedou zhodnocení žádostí při společném zasedání, jehož termín bude upřesněn v závislosti na průběhu dotačního řízení. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 4. Členové výběrové komise budou rozhodovat o kvalitách projektu na základě těchto hodnoticích kritérií:
   1. popis zákazníka (přesvědčivý popis zákazníka/uživatele, jeho požadavky a potřeby),
   2. popis produktu [technická funkce produktu; prostředí, kde se bude využívat; výroba, transport, instalace, ovládání, používání nebo možnosti opravy; "patentované zámky" (pokud existují); konkurence (pokud existuje podobný produkt), čím a v čem bude produkt žadatele lepší],
   3. popis ambice [znalost podmínek na trhu (velikost trhu, růst, předpokládaný očekávaný podíl na trhu, bariéry a způsob jejich překonání), ambice žadatele (zisk podílu na trhu, zisk nezávislosti, posun v dodavatelsko-odběratelských řetězcích), rozpočet pro výrobu].
  3. Na základě vzájemného rozboru, diskuze a hodnocení rozhodne každá výběrová komise o výběru max. 10 nejlepších projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  4. V rámci druhého kola budou žadatelé sezváni k představení své společnosti/osoby a projektového záměru 5členné výběrové komisi. V případě zasedání dvou a více výběrových komisí v rámci prvního kola provede poskytovatel výběr členů komise z proběhnuvších komisí. Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. stručné představení společnosti/osoby podnikatele formou tzv. Elevator Pitch (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (firma + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize firmy (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzy konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informací týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  5. Výběrová komise bude posuzovat zadání pro kreativního experta v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  6. Administrátor Programu, na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků, jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučovány k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 9. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha 7 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 10. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 9 Podmínek) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace,
  4. fotografii funkčního 3D designového modelu výrobku v konstrukčním softwarovém programu nebo fotografii zkonstruovaného prototypu výrobku.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

IV. Oddíl - specifické podmínky DT 4 - InnoBooster voucher

 1. Cílem tohoto dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit inovační potenciál malých a středních podniků, jež povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích.
 2. Oprávněným příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), jež:
  1. má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem.
 3. Maximální výše dotace je stanovena částkou 500.000 Kč.
 4. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 50 %.
 5. Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.
  Maximální délka realizace projektu činí 12 měsíců.
 6. Uznatelnými náklady dle čl. VIII odst. 1 Podmínek jsou pouze tyto neinvestiční náklady:
  1. osobní náklady zaměstnance zaměstnaného na účelově vytvořeném pracovním místě, na dobu neurčitou a v hlavním pracovním poměru:
   1. max. do výše 60.000 Kč/měsíc v případě platové položky hrubá mzda¹⁰ (z dotace je možno hradit max. 30.000 Kč/měsíc),
   2. max. do výše 14.880 Kč/měsíc v případě platové položky pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 24,8 % ze skutečné hrubé mzdy (z dotace je možno hradit max. 7.440 Kč/měsíc),
   3. max. do výše 5.400 Kč/měsíc v případě platové položky pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, maximálně však 9 % ze skutečné hrubé mzdy (z dotace je možno hradit max. 2.700 Kč/měsíc),
  2. náklady na nákup služeb v oblasti vzdělávání zaměstnance na účelově vytvořeném pracovním místě.
 7. Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace, které žadatel vkládá do elektronického systému:
  1. nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - editovatelný soubor ve formátu MS Excel nebo OpenDocument Format,
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je-li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.) ve formátu PDF, pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů dle písm. b. tohoto odstavce] - ve formátu PDF,
  4. osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH - ve formátu PDF,
  5. smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu PDF,
  6. koncept inovačního produktu (max. v rozsahu 6 stran A4) zpracovaný dle přílohy č. 5 Programu a podepsaný zpracovatelem ve formátu PDF,
 8. Věcné hodnocení žádostí je dvoukolové a probíhá následujícím způsobem:
  1. V prvním kole budou žádosti hodnoceny výběrovou komisí složenou z 5 externích hodnotitelů jmenovaných poskytovatelem. Počet výběrových komisí bude určen na základě celkového počtu žádostí předložených do DT 4, jež vyhověly hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Jedna výběrová komise může hodnotit max. 30 žádostí.
  2. Členové jedné výběrové komise provedou zhodnocení žádostí při společném zasedání, jehož termín bude upřesněn v závislosti na průběhu dotačního řízení. Hlavním podkladem pro hodnocení je příloha č. 5. Členové výběrové komise budou rozhodovat o kvalitách projektu na základě těchto hodnoticích kritérií:
   1. produkt [nový produkt (výrobek, služba či kombinace obou) a jeho inovativnost, příp. inovativnost úpravy/změny výrobku/služby v návaznosti na potřeby zákazníka],
   2. popis ambice [znalost konkurence; znalost podmínek na trhu (velikost trhu, jeho růst); ambice žadatele (předpokládaný očekávaný podíl na trhu, předpokládaný nárůst tržeb, rozšíření na trhu/trzích či otevření nových trhů)],
   3. proveditelnost [relevance aktivit v čase pro úspěšnou realizaci projektu; popis činností InnoBoostera].
  3. Na základě vzájemného rozboru, diskuze a hodnocení rozhodne každá výběrová komise o výběru max. 12 nejlepších projektů, které postoupí do druhého kola hodnocení, a to způsobem hlasování Ano/Ne. Pro postup žádosti do druhého kola hodnocení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny členů výběrové komise. Žadatelé budou o výsledku hodnocení prvního kola informováni administrátorem Programu.
  4. V rámci druhého kola budou žadatelé sezváni k představení své společnosti/osoby a projektového záměru 5členné výběrové komisi. V případě zasedání dvou a více výběrových komisí v rámci prvního kola provede poskytovatel výběr členů komise z proběhnuvších komisí. Na každého žadatele bude vyčleněn 30minutový časový blok, který je rozdělen do následujících etap:
   1. stručné představení společnosti/osoby podnikatele formou tzv. Elevator Pitch (max. 1 min.) ve struktuře:
    1. Kdo jsme (firma + tým),
    2. Co děláme,
    3. Vize firmy (kam směřujeme),
   2. popis samotného projektu formou prezentace (max. 9 min.) obsahující strukturované informace o samotném předmětu projektu, analýzy konkurence, financích, rizicích a dalších relevantních informací týkající se realizace projektu,
   3. prostor pro dotazy ze strany výběrové komise (max. 15 min.),
   4. porada výběrové komise (max. 5 min).
  5. Výběrová komise bude posuzovat koncept inovačního produktu v kontextu osobního představení žadatele a reakcí na doplňující otázky. Na základě osobního představení žadatele výběrová komise prostým většinovým hlasováním určí, zda projekt doporučuje k podpoře či nikoliv. Rozhodnutí výběrové komise bude doloženo slovním odůvodněním.
  6. Administrátor Programu, na základě výstupu z druhého kola hodnocení zpracuje zvlášť seznam projektů, které s ohledem na danou alokaci finančních prostředků, jsou doporučeny k rozhodnutí o poskytnutí dotace, seznam projektů, které nejsou doporučovány k poskytnutí dotace, případně seznam náhradních žadatelů.
 9. V rámci průběžného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Průběžné vyúčtování (příloha č. 7 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.
 10. V rámci závěrečného vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit:
  1. formulář Závěrečné vyúčtování (příloha č. 8 Podmínek),
  2. kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
  3. formulář Oznámení o vrácení finančních prostředků (příloha č. 9 Podmínek) - pouze v případě, že příjemce zcela nevyčerpal poskytnutou 1. splátku dotace.

Příjemce není povinen v rámci závěrečného vyúčtování předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které byly předloženy v rámci průběžného vyúčtování.

V případě osobních nákladů příjemce jako účetní doklad dokládá mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu.


1 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.

2 Výše uvedená smlouva musí obsahovat min. tyto údaje: identifikace smluvních stran, předmět plnění, cenu plnění a dobu plnění. V této smlouvě musí být rovněž sjednána povinnost odborného kouče / specialisty na rozvoj podnikání zúčastnit se spolu s příjemcem osobního pohovoru dle čl. XIV odst. 3 písm. a. Obecné části Podmínek.

3 Žadatel může čerpat služby pouze u koučů/specialistů pro rozvoj podnikání, kteří se účastní neformálního setkání s úspěšnými žadateli (jedná se o ověřené osoby, které jsou zařazeny do databáze koučů/specialistů pro rozvoj podnikání, kterou spravuje Moravskoslezské inovační centrum). Toto setkání bude organizačně zajišťovat Moravskoslezské inovační centrum v dostatečném předstihu tak, aby příjemci mohli splnit podmínku danou Programem.

4 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.

5 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.

6 Konstrukčním zadáním pro projekt se rozumí zpracované a detailně definované požadavky na výrobek, tzn. popis výrobku, požadavky zákazníka/uživatele k výrobku, funkce výrobku a další okrajové podmínky výrobku (např. nároky na výrobu, údržbu, logistiku, montáž atd.).

7 Konstrukčním řešením projektu se rozumí výkresová dokumentace produktu (minimálně však musí být zpracovaná prototypová výkresová dokumentace).

8 Poskytovatelem služby se ve smyslu tohoto dotačního programu rozumí osoba bez ohledu na právní formu a lokalitu svého podnikání/činnosti, která se angažuje v kreativním odvětví (např. průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.). Příjemce může čerpat služby pouze u ověřeného poskytovatele služeb, který je veden v seznamu/databázi na webových stránkách.

9 Za malý podnik se považuje osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 50 a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) nepřesahuje částku 10 mil. eur. Za střední podnik je považována osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250 a částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur, nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.

10 Za oprávněnou položku tvořící hrubou mzdu se zejména považují tyto:

 • základní mzda,
 • příplatky,
 • prémie,
 • odměny,
 • náhrady - dovolená.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.