koronaweb
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021

I. Název programu (kód)

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 (RRC/13/2021), dále též "Program MSK".

Tento Program je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování (dále též Program OBCHŮDEK 2021+) a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel, a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Tento cíl bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů těchto maloobchodních prodejen, kterou MPO poskytne Moravskoslezskému kraji.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Podnikatelský subjekt nebo obec, provozující Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách dle CZ-NACE 47.11 (dále jen "příjemce"). Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Podpora ve formě dotace příjemcům na realizaci projektu bude poskytována pouze na uznatelné náklady dle čl. VII.
 2. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje uzavře Moravskoslezský kraj s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), přičemž žádost je návrhem této smlouvy.
 3. Minimální a maximální výše dotace:
  • Minimální výše dotace - 10.000 Kč
  • Maximální výše dotace - 100.000 Kč
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předloženy zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Výše dotace uvedená v žádosti, potažmo ve smlouvě, je považována za maximální možnou výši dotace. Dotace však bude poskytnuta ve výši nižší, pokud tato nižší výše dotace vyplyne ze závěrečného vyúčtování realizace projektu nebo ze závěrů kontroly použití dotace, k nimž poskytovatel dospěl před poskytnutím dotace.
 7. Převod finančních prostředků dotace na bankovní účet příjemce bude zabezpečen odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v jedné splátce, a to převodem na účet příjemce uvedený v žádosti, respektive uvedený v oznámení příjemce o změně tohoto účtu.
 8. Dotace bude na účet příjemce převedena do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování; konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování. V případě, že bude bezchybné závěrečné vyúčtování předloženo v průběhu roku 2021, začne lhůta pro vyplacení dotace běžet 1. 1. 2022. Dotace poukázána nebude, bude-li zjištěno, že údaje v žádosti byly nepravdivé; o poskytnutí či neposkytnutí dotace na základě takové žádosti rozhoduje zastupitelstvo kraje znovu.
 9. Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých nákladů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.
 10. Dotace může být poskytnuta, pokud příjemce nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči Moravskoslezskému kraji.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021,
  2. je v souladu s podmínkami Programu OBCHŮDEK 2021+ a Programu MSK,
  3. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady pouze provozní náklady, a to:
  1. náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny,
  2. náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u kterých je možno prokázat, že souvisí s obchodem,
  3. náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
  4. náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.
 3. Ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotace je určena na úhradu účelově určených uznatelných nákladů na provoz prodejny spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách, vynaložených v souladu s podmínkami Programu OBCHŮDEK 2021+, Programu MSK a smlouvou.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace neukončí provoz podpořené prodejny po dobu nejméně 12 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace.
 4. Projekt může být realizován přede dnem nabytí účinnosti smlouvy.
 5. Podmínky pro provoz prodejny:
  1. budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec, nebo
  2. budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec, nebo
  3. budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba, nebo
  4. budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
  5. prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin, u obcí do 350 obyvatel musí být otevřena minimálně 3 dny v týdnu,
  6. prodejna se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo místní části obce s méně než 1000 obyvatel, přičemž celá obec má do 3000 obyvatel, v níž se v době schválení žádosti (rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje) nenachází více než jedna prodejna spadající do kategorie maloobchodu s převahou potravin, nápojů a tabáku v nespecializovaných prodejnách. Toto potvrzení vydá obec, na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatele.
 6. Dodržet podmínky povinné publicity, kdy na viditelném místě, nejlépe při vstupu do prodejny, označit provozovnu logem Programu OBCHŮDEK 2021+.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost, která je současně návrhem na uzavření smlouvy, vždy v elektronické podobě podle odst. 2 - 5 tohoto článku Programu MSK a následně v listinné podobě dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Taková registrace není nutná, pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti nebo pokud se žadatel bude přihlašovat do elektronického systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo stránky eidentita.cz.
 3. Žadatel se přihlásí v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje uživatelským jménem a heslem, prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo stránky eidentita.cz a následně v elektronickém systému vyplní žádost.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. kopie dokladu o oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídajícího podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt (CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách),
  2. potvrzení obce, že na jejím území, resp. v její části s méně než 1000 obyvatel se nachází maximálně jedna prodejna,
  3. čestné prohlášení žadatele
   • o registraci jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
   • že na realizaci projektu v rozsahu žádané dotace neobdržel podporu z programů či fondů Evropské unie, Moravskoslezského kraje nebo z jiného veřejného zdroje a ani o ni, s výjimkou žádosti podle tohoto Programu MSK, nežádá a nepožádá,
   • že nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,
  4. pověření nebo plnou moc, podepisuje-li žádost pověřený nebo zplnomocněný zástupce příjemce. Není-li tento doklad takto doložen v podobě autorizovaného konvertovaného dokumentu, k následně vytištěné žádosti příjemce přiloží originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu,
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je-li žadatel evidující osobou [Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku)],
  6. rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace v případě, že žadatelem je obec,
  7. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu nebo kopie výpisu z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu, vždy včetně čísla tohoto účtu, na který má být dotace zaslána.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód (PID).
 6. Následně takto odeslanou žádost v rozsahu dle odstavce 3 tohoto článku Programu MSK, která tvoří bez příloh dle odstavce 4 tohoto článku Programu MSK návrh smlouvy, žadatel nejpozději do 7 pracovních dnů vytiskne a podepíše ve dvou vyhotoveních a takto doručí poskytovateli na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu: Moravskoslezský kraj
  Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem tohoto dotačního programu, tj. Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 (RRC/13/2021),
  3. plným jménem nebo názvem žadatele a adresou jeho bydliště nebo sídla,
  4. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 7. Je-li žádost podána mimo lhůtu pro podávání žádostí, jinak než podle odstavců 1, 3 a 5 tohoto článku Programu MSK nebo jinam než na adresu nebo po lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku Programu MSK, nemůže být dotace na základě takové žádosti poskytnuta.
 8. Je-li žádost podána ve lhůtě pro podávání žádostí, v souladu s odstavci 1, 3 a 5 tohoto článku Programu MSK a na adresu a ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku Programu MSK, avšak je neúplně nebo nesprávně vyplněna nebo doložena, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění nedostatků žádosti v náhradní lhůtě do 5 pracovních dnů od vyzvání. Pokud tak žadatel neučiní, nebude na základě jeho žádosti dotace poskytnuta.
 9. Došlé žádosti včetně jejich příloh se u poskytovatele archivují a žadatelům se nevracejí, s výjimkou jednoho vyhotovení žádosti, je-li s příjemcem uzavírána smlouva.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je od 18. 10. 2021 od 9:00 do 29. 10. 2021 do 12:00. Lhůta pro následné zaslání žádostí v listinné podobě je stanovena od 18. 10. 2021 do 29. 10. 2021. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního Programu MSK.
 3. Administrátorem Programu MSK je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení regionálního rozvoje.
 4. Kontaktní osobou pro tento dotační Program MSK je:

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti jsou vyřizovány zásadně v pořadí podle času, v němž byly doručeny poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele.
 2. Po zkontrolování došlé žádosti zajistí odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu předložení návrhu zastupitelstvu kraje na poskytnutí dotace, pokud žádost příjemce splňuje podmínky tohoto Programu MSK a není zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé. Pokud žádost příjemce nesplňuje podmínky tohoto Programu MSK nebo je zjištěno, že údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé, či podle tohoto Programu MSK jen nemá být dotace na základě dané žádosti poskytnuta, zajistí odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu předložení návrhu zastupitelstvu kraje na neposkytnutí dotace, a to s odkazem na příslušné ustanovení tohoto Programu MSK, podle něhož by dotace neměla být na základě dané žádosti poskytnuta. Zastupitelstvo kraje rozhodne o žádostech podle tohoto Programu MSK nejpozději do dne 31. 12. 2021. O rozhodnutí zastupitelstva kraje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu žadatele vyrozumí, a to v případě poskytnutí dotace zasláním příjemci jednoho vyhotovení smlouvy podepsané oprávněným zástupcem poskytovatele nebo v případě neposkytnutí dotace zasláním žadateli sdělení této skutečnosti.
 3. Žadatel může vzít svou žádost zpět, tzn. návrh na uzavření smlouvy odvolat, a to pouze písemným podáním, jestliže toto podání bude doručeno poskytovateli dříve, než poskytovatel podepsal smlouvu.
 4. Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných pro tento Program MSK. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu v případě, že celková výše přípustných požadavků příjemců o poskytnutí dotací dle tohoto Programu MSK přesáhne objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí dle tohoto Programu MSK bude zveřejněno na internetových stránkách kraje. Dotace nemůže být poskytnuta na základě žádosti doručené poskytovateli prostřednictvím elektronického systému poskytovatele po dni zveřejnění tohoto oznámení o zastavení příjmu žádostí. Dotace nemůže být poskytnuta také na základě žádostí doručených poskytovateli sice před zveřejněním oznámení o zastavení příjmu žádostí, ale po naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných pro tento Program MSK. Na základě žádosti, u které výše žádané dotace naplňuje ustanovení předchozí věty tohoto odstavce Programu MSK jen z části, lze dotaci poskytnout ve výši rozdílu, tj. respektive ve výši zůstatku objemu peněžních prostředků vyčleněných pro tento Program MSK a pokud příjemce žádost takto upraví; pro tuto úpravu žádosti obdobně platí to, co pro odstraňování nedostatků žádosti.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje.

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu v souladu s podmínkami tohoto Programu MSK a Programu OBCHŮDEK 2021+ ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při závěrečném vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační Program MSK (příloha č. 4 a 5).
 2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování realizace projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
 3. Závěrečné vyúčtování realizace projektu musí být vždy doloženo:
  1. kopiemi účetních nebo daňových dokladů o vzniku uznatelných nákladů; na originálu, a to již před vytvořením kopie, musí být žadatelem uvedeno evidenční číslo smlouvy a výše použité dotace v Kč,
  2. kopiemi dokladů prokazujících úhradu uznatelných nákladů,
  3. v případě mzdových nákladů jako účetní doklad mzdový list a jako doklad o úhradě čestné prohlášení, podepsané zástupcem, o tom, že veškeré mzdy a zákonné odvody byly uhrazeny převodem na příslušné účty dotčených osob a subjektů v řádném výplatním termínu,
  4. fotografie povinné publicity - označení prodejny logem Programu OBCHŮDEK 2021+.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento Program MSK je 3.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační Program MSK byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 25/1703 ze dne 13. 9. 2021 a nabývá účinnosti dne 15. 9. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.