koronaweb
Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6453 schválila následující podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče

Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

V dotačním programu se pracuje s celkovými uznatelnými náklady. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

Změna podmínek dotačního programu z důvodu nouzového stavu:

Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci zajistit ve stanovené lhůtě nezbytné podklady, rada kraje dne 20. 4. 2020 rozhodla svým usnesením č. 86/7578 o prodloužení lhůty pro předložení písemného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem dotace včetně všech dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy, a to o 2 měsíce (resp. 3 měsíce u obcí) ode dne skončení nouzového stavu, avšak smlouva o poskytnutí dotace musí být uzavřena nejpozději do konce doby realizace projektu dle podmínek konkrétní smlouvy.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2034 změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1807 ze dne 5. 3. 2020 písmeno b) takto: „neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí: od 9:00 hodin 16. 11. 2019 do 23:59 hodin 3. 12. 2019.

Konzultace

V případě nejasností využijte rezervační systém a objednejte si osobní konzultaci.

Kontakt

Podmínky

Výsledky

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.