koronaweb
Menu

Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002973

Obsah projektu

Projekt reagoval na potřebu zvyšování odborné přípravy příslušníků jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a ostatních příslušníků v problematice mimořádných událostí. Kvalitně vyškoleni a odborně připraveni příslušníci zařazeni v jednotkách požární ochrany a ostatní příslušníci jsou nosnou částí integrovaného záchranného systému. Moravskoslezský kraj si uvědomuje nezastupitelnou roli všech složek Integrovaného záchranného systému při zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku obyvatel kraje na svém území, proto dlouhodobě podporuje všechny jeho složky a úzce s nimi spolupracuje, a to na základě platné Strategie rozvoje MSK na léta 2009 - 2020, v níž je také tento závazek zakotven.

Cílem projektu bylo přispět ke zdokonalení a zefektivnění výkonu služby v podobě rozvoje znalostí a dovedností příslušníků HZS MSK, kteří se zabývají posuzováním projektové dokumentace staveb zpracované pomocí metod požárního inženýrství, zjišťováním příčin vzniku požárů v reálných podmínkách a počítačovou modelaci závažné havárie a jejich důsledků ve vztahu k posuzování rizik území, vytvoření celokrajského vzdělávacího systému pro odborníky obcí a složek integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení a v oblasti preventivně výchovné činnosti, a v neposlední řadě ke zkvalitnění a rozvoji odborných dovedností příslušníků zařazených v jednotkách HZS MSK v oblasti destruktivního a nedestruktivního překonávání mechanických zábranných systémů a automobilů při potřebě vnikat do uzavřeného prostoru. Cíl projektu byl naplněn realizací jednotlivých klíčových aktivit, v nichž došlo k realizaci potřebných kurzů a výcviků.

Přehled klíčových aktivit projektu

Projekt sestává z pěti klíčových aktivit:

KA 1 Vzdělávání vyšetřovatelů požárů

KA 2 Vzdělávání v oblasti požárního inženýrství

KA 3 Zabezpečení přípravy odborníků v oblasti posuzování rizik v území

KA 4 Zabezpečení přípravy odborníků obcí a složek integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvatelstva

KA 5 Vnikání do uzavřených prostor

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Celkové výdaje projektu

8 449 917 Kč

z toho dotace EU 7 182 429 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.