Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Integrovaná politika systémů řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Integrovaná politika systémů řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Nároky na kvalitu poskytovaných služeb ve veřejném sektoru stále rostou jak ze strany občanů, státu, kontrolních orgánů, tak ze strany Evropské unie. Má-li být krajský úřad i nadále důvěryhodnou organizací poskytující nadstandardní služby, musí klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb, snižování nákladů, efektivní využívání zdrojů, ochranu zpracovávaných informací, flexibilní komunikaci a naplnění požadavků mnohdy složité a nepřehledné legislativy.

Úspěšné vedení a fungování krajského úřadu vyžaduje, aby byl řízen systematickým a transparentním způsobem založeným na strategickém plánování. Za tímto účelem vedení krajského úřadu rozhodlo o zavedení a udržování integrovaného systému řízení na krajském úřadě, jehož cílem je zlepšování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti všech zainteresovaných stran, to je občanů, partnerů, dodavatelů, vlastních zaměstnanců, státu a společnosti.

Klíčovým dokumentem, reflektujícím politiku systémů řízení, je Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která jednoznačně definuje dlouhodobé směry rozvoje úřadu a je nástrojem pro řízení realizace kroků ovlivňujících jeho činnost v delším časovém horizontu a ve vzájemné provázanosti. Tyto směry jsou rozpracovány do strategických cílů, kterých chce úřad dosáhnout. Dílčí aktivity směřující k dosažení stanovených strategických cílů jsou definovány akčním plánem na daný kalendářní rok.

V oblasti životního prostředí se soustředíme na zkvalitňování a zlepšování všech činností v rámci zavedeného systému EMAS, zejména pak dále chceme vylepšovat svůj environmentální profil, což v praxi znamená i nadále snižovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí prostřednictvím klíčových přímých environmentálních aspektů, jako je např. spotřeba tepla, vody, papíru, produkce odpadů a dalších, ale i nepřímých environmentálních aspektů. Jedná se zejména o vlivy spojené se správním rozhodováním, s kontrolní činností, s podporou legislativní iniciativy kraje, a to vše s účinným působením na zvyšování environmentálního povědomí veřejnosti i vlastních zaměstnanců úřadu.

Stanovenými interními pravidly a postupy přispíváme nejen ke zvýšení úrovně zabezpečení informací, s nimiž pracujeme, ale k celkovému upevnění důvěryhodnosti, kterou vnímáme jako přidanou hodnotu pro naše občany, partnery i zaměstnance. Zajišťujeme, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup. Respektujeme právní předpisy, standardy, normy a doporučení, která se týkají bezpečnosti informací. Nedílnou součástí naplňování cílů politiky systému řízení je zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací, a to na základě hodnocení rizik vzhledem k zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity zpracovávaných informací.

Naplněním cílů politiky systémů řízení, postavených na hodnotách uznávaných samotným úřadem, dojde k vytvoření systému, který umožní krajskému úřadu pružně reagovat na změny požadavků ze strany legislativy a zainteresovaných stran, což povede ke zvyšování úrovně poskytovaných veřejných služeb a vytvoření vhodných podmínek pro další zvyšování kvality života občanů v kraji při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.

23. ledna 2019

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského krajea představitel integrovaného systému řízení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.