Zpráva

Integrované nástroje

V programovém období 2014–2020 bude kladen důraz na územní dimenzi. Důvodem pro uplatnění územní dimenze jsou z pohledu regionální politiky prohlubující se regionální rozdíly v ekonomické a sociální oblasti. Územní dimenze je v kontextu Dohody o partnerství chápána jako možnost koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a zohledňující rovněž požadavek na vyrovnání územních rozdílů.

Územní dimenze bude realizována následujícími způsoby:

  1. Individuálními projekty (prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní území)
  2. Integrovanými nástroji (ITI, IPRÚ, CLLD)

Integrované územní investice (ITI)

Integrovaná územní investice v podmínkách České republiky představuje realizaci integrované strategie, která se soustředí na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast v souladu s cíli a prioritami EU. Integrované územní investice budou zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů, které mají významný dopad pro dané území.

Integrované územní investice budou v České republice realizovány:

  1. v metropolitních oblastech funkčně vymezených pro hl. město Prahu, Brno, Ostravu
  2. v Hradecko-pardubické, Olomoucké a Ústecko-chomutovské aglomeraci

Integrovanou územní investici pro ostravskou aglomeraci připravuje Úřad Regionální rady Moravskoslezsko.

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Integrovaný plán rozvoje území je integrovaná rozvojová strategie zaměřující se na problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející. Intervence budou směřovat zejména do dobudování potřebné infrastruktury, která je nezbytná pro následný rozvoj daného území.

Integrované plány rozvoje území bude možné realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi a Zlíně včetně funkčního zázemí těchto měst.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj je zaměřen na subregionální území se zapojením místních akčních skupin zastupující veřejné i soukromé zájmy s cílem zacílit podporu na místní potřeby daného venkovského území a rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni.

Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tis. obyvatel. V rámci tohoto území budou zpracovávány strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

frame-scrollup