Zpráva

Příprava Moravskoslezského kraje na programové období 2014–2020

Počátkem roku 2014 vstoupila Česká republika do nového programového období EU 2014–2020, v rámci kterého bude moci čerpat z fondů EU až 23,1 mld. eur.

Příprava na nové programové období 2014+ je i pro Moravskoslezský kraj jedním z klíčových témat, kterému se aktivně věnuje od roku 2012. Cílem je zajistit podmínky pro efektivní čerpání prostředků na prioritní témata kraje s provázaností na priority EU.

Moravskoslezský kraj je zapojen do několika konkrétních aktivit, které se touto problematikou zabývají. Jedná se například o projekty:

  • Mapování absorpce
    • "Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov" (realizátor projektu Moravskoslezský kraj)
    • "Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura" (realizátor projektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s.)
  • Kompetence zítřka (realizátor Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko)
  • Integrované územní investice (realizátor Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko)
  • Společný akční plán (realizátor Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje)

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje je zpracována jako střednědobý strategický dokument na léta 2009-2020, který definuje rozvojovou vizi kraje včetně globálních strategických cílů a prioritních oblastí rozvoje kraje.

Zpracovatelem Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje je Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

RIS3 strategie

Strategie inteligentní specializace (RIS3) je v obecné rovině základním strategickým dokumentem pro zaměření národních i evropských zdrojů ve sféře výzkumu, vývoje a inovací. Existence této strategie je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů.

Výstupem naplňujícím ex-ante kondicionalitu bude v případě České republiky Národní RIS3 strategie, jejíž regionální dimenzi bude zajišťovat 14 krajských příloh (tzv. annexy) mající za cíl identifikovat krajské potřeby a navrhnout intervence pro daný kraj žádoucí.

Moravskoslezský kraj již od roku 2010 má zpracovanou Regionální inovační strategii na období 2010-2020, která představuje vhodný výchozí základ pro zpracování regionálního annexu. Ve strategii MSK jsou zahrnuty zejména aktivity na podporu využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikovém sektoru, vzdělávání stávajících i nových výzkumných pracovníků a podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Tyto aktivity se soustředí jak na tradiční odvětví (strojírenství, hutnictví, energetika), tak i na nová perspektivní odvětví v kraji (automobilový průmysl, informační technologie, biomedicínský výzkum).

Zpracovatelem RIS3 MSK je Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Mapování absorpce

Moravskoslezský kraj realizuje od října 2012 projekt s názvem "Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov" financovaný z Operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. Projekt spadá pod komplexní program Chytřejší kraj, který je zaštiťován Úřadem Regionální rady Moravskoslezsko, zároveň je v tomto programu realizován projekt "Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura", jehož nositelem je Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Projekt "Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov" je zaměřen na získání informací o současné a potenciální míře absorpční kapacity v oblasti vzdělávání a venkova, tj. získání informací o schopnosti a připravenosti klíčových veřejných i soukromých subjektů v Moravskoslezském kraji pro čerpání finančních prostředků v programovém období 2014–2020.

Zjištěním absorpční kapacity Moravskoslezský kraj získává důležité informace přímo od aktérů z regionu, které dále využívá k prosazení regionálních zájmů v oblasti vzdělávání vůči operačním programům.

Výstupy projektu

Mezi hlavní výstupy projektu patří:

frame-scrollup