Zpráva

Novela zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Dne 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy bude novelizován v části týkající se kontroly dodržování zákona a v části týkající se správních deliktů. Dne 1. ledna 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. V zákoně č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy bylo novelizováno názvosloví na úseku celní správy.

frame-scrollup