Zpráva

Možnosti získání dotací na revitalizaci brownfieldů v aktuálním programovém období

I v aktuálním programovém období existují značné možnosti pro získání dotací na revitalizace brownfieldů ze strukturálních fondů EU, zde uvádíme jejich výčet.

Hlavním operačním programem (OP), který nabízí možnosti dotací pro revitalizaci starých nevyužívaných objektů, je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto OP se nachází program podpory Nemovitosti, jehož primárním cílem je „podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb“. Typovým projektem je modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných objektů, budov a areálů malým a středním podnikatelem, které bude možné znovu využít pro rozvoj jeho výrobních činností a služeb. Tzn., že podmínkou je využití renovovaného brownfieldu pro podnikatelské účely. Informace k tomuto programu podpory naleznete zde.

Dalším operačním programem, který částečně cílí na revitalizaci brownfieldů, je Operační program Životní prostředí. Tento program se zabývá sanací vážně kontaminovaných lokalit, u nichž jsou prokázána rizika pro lidské zdraví a ekosystémy, předmětem je sanace těchto vážně kontaminovaných lokalit. Tato podpora tedy bude většinou předcházet podporu z OP PIK. Bližší informace k tomuto OP naleznete zde.

Doplněním těchto dvou výše uvedených programů je Program rozvoje venkova, jedná se však spíše o komplementaritu, kdy výběr projektů bude v některých opatřeních posuzován také z hlediska možné revitalizace brownfields, a to ve smyslu posílení agroturistiky. Informace k tomuto programu naleznete zde.

Prostřednictvím realizace konkrétního podnikatelského záměru podpořeného i z jiných dotačních titulů je však také možné docílit revitalizace konkrétních objektů, nejedná se však o primární cíl daných programů podpory.

Ostrava, 18. 2. 2016

frame-scrollup