Zpráva

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2016

12. února 2016

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. V souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí MŠMT čj. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů, vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti (dále jen krajský úřad) tuto krajskou metodiku rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen školy a školská zařízení) zřizovaných obcemi a krajem, jejíž nedílnou součástí je soustava krajských finančních normativů.
 2. Touto krajskou metodikou se při rozpisu rozpočtu přímých výdajů a předkládání jeho návrhů řídí Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, školy a školská zařízení zřizovaná obcemi i krajem.

Čl. 2
Normativní rozpis

 1. Prioritou při zabezpečování počáteční vyrovnanosti potřeb a disponibilních zdrojů r. 2016 je zajištění výchovy a vzdělávání ve školách zařazených v rejstříku škol a školských zařízení při dodržení závazných ukazatelů v oblasti odměňování s ohledem na oprávněné potřeby škol s přihlédnutím k plnění požadavků na efektivní a hospodárné vynakládání veřejných prostředků.
 2. Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením se uskutečňuje zásadně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu, a to za organizaci jako celek včetně odloučených pracovišť.
 3. Jednotkou výkonu je
  1. 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním nebo polodenním provozem,
  2. 1 dítě v mateřské škole, kterému je délka docházky omezena na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně,
  3. 1 žák v základní škole tvořené pouze třídami 1. stupně,
  4. 1 žák v 1. stupni základní školy tvořené oběma stupni,
  5. 1 žák v 2. stupni základní školy tvořené oběma stupni,
  6. 1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
  7. 1 žák základní školy speciální,
  8. 1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální nebo 1 dítě ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  9. 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce,
  10. 1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností, který se zároveň vzdělává v základní škole nebo základní škole speciální,
  11. 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole, v konzervatoři, v nástavbovém studiu, ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělávání s maturitní zkouškou, a to vždy dle jednotlivých forem vzdělání,
  12. 1 žák kurzu pro získání základního vzdělání, 1 žák kurzu pro získání základů vzdělání,
  13. 1 student vyšší odborné školy,
  14. 1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, konzervatoři nebo ve vyšší odborné škole nebo je dítětem před zahájením plnění povinné školní docházky,
  15. 1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko‑psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě a přípravě na budoucí povolání,
  16. 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
  17. 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské, základní, střední škole nebo vyšší odborné škole dle druhu poskytované stravy,
  18. 1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává v základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole,
  19. 1 ubytovaný v internátě,
  20. 1 lůžko z celkové kapacity, zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné v dětském domově.
 4. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení na rok 2016 je rozhodující počet dětí, žáků, studentů, ubytovaných a stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na školní rok 2015/2016. Pokud však údaje uvedené v těchto statistických výkazech překračují povolené počty uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a jednotlivých forem vzdělávání, jsou základem pro rozpis rozpočtu údaje uvedené ve školském rejstříku.
 5. Úpravy rozpočtu přímých výdajů související se změnou výkonů od nového školního roku bude krajský úřad realizovat dle disponibilních zdrojů, zejména za podmínky prokazatelně změněných nákladů v dané organizaci. Obdobně bude postupováno v případech nově zařazených dětí nebo žáků do kategorie integrovaných dětí nebo žáků, kde se příplatek krátí adekvátně počtu měsíců, od kdy byl žák uznán poradenským zařízením jako integrovaný (posudky SPC, PPP organizace nedokládají).

Čl. 3
Ukazatelé rozhodné pro výpočet finančních normativů na jednotku výkonu

 1. Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho pedagogického zaměstnance Np se stanovil:
  1. pro děti v mateřské škole s celodenním nebo polodenním provozem jako soubor 5 funkčních závislostí Np na počtu jednotek výkonů, přičemž ukazatel Np je stanoven z těchto dosahovaných krajských hodnot:
  2.  

   Ž

   VP

   H

   MŠ do 12 dětí

   9

   30

   30

   MŠ od 13 – 18 dětí

   15

   30

   48

   MŠ od 19 – 24 dětí

   20

   30

   54

   MŠ od 25 – 106 dětí

   22

   30

   52

   MŠ nad 107 dětí

   23

   30

   53

    
  3. v mateřských školách pro děti s omezenou délkou docházky nepřevyšující 4 hodiny denně na úrovni 49 % mateřské školy s celodenním provozem,
  4. v základních školách jako soubor 4 funkčních závislostí Np na počtu jednotek výkonu u neúplných základních škol, zvlášť u 1. stupně a 2. stupně základních škol, přičemž Np je stanoven z těchto dosahovaných krajských hodnot:
  5.  

   Ž

   VP

   H

   ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně do 9 žáků

   7,73

   17,1

   24,4

   ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně 10 - 25

   11,3

   19,2

   25,0

   ZŠ tvořená pouze žáky 1. stupně 26 - 109

   15,8

   19,5

   24,5

   ZŠ tvořená jen 1. stupněm od 110 žáků

   21,6

   20,1

   25,6

   ZŠ 1. - 9. do 84 žáků – 1. stupeň

   17,2

   20,9

   24,6

   ZŠ 1. - 9. do 147 žáků – 1. stupeň

   20,6

   21,3

   24,5

   ZŠ 1. - 9. do 400 žáků – 1. stupeň

   21,9

   21,2

   24,5

   ZŠ 1 .- 9. od 401 žáků – 1. stupeň

   23,8

   20,9

   25,7

   ZŠ 1. - 9. do 67 žáků – 2. stupeň

   16,2

   18,6

   30,3

   ZŠ 1. - 9. do 100 žáků – 2. stupeň

   20,2

   18,7

   33,0

   ZŠ 1. - 9. do 320 žáků – 2. stupeň

   22,9

   19,7

   34,1

   ZŠ 1. - 9. od 321 žáků – 2. stupeň

   25,5

   20,4

   35,2

    
  6. ve školních družinách jako funkční závislost Np na počtu jednotek výkonů, přičemž hodnoty Np zůstaly zachovány na úrovni roku 2015,
  7. ve školních klubech je hodnota Np ponechána na úrovni roku 2015,
  8. ve středních školách, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách z průměrného počtu odučených hodin ve třídě týdně (H) v jednotlivých oborech vzdělání zjištěných samostatným šetřením na školách, průměrné naplněnosti ve třídách (Ž) v kraji v jednotlivých oborech vzdělání a průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací povinnosti, a to vztahem Np=Ž*VP/H. U středních škol u uměleckých oborů a konzervatoře, některých oborů kategorie M a u vybraných oborů vyšších odborných škol byly uvedené hodnoty ukazatele pro rok 2016 aktualizovány, a to z důvodu vyšších rozdílných hodnot finančních normativů dosažených v roce 2015 oproti průměrným hodnotám ČR. Krajské hodnoty těchto ukazatelů budou zveřejněny samostatně na webových stránkách Moravskoslezského kraje,
  9. v pedagogicko-psychologických poradnách na základě 2 146 potenciálních klientů připadajících na jednoho odborného zaměstnance vč. oblastních metodiků prevence při tomto vymezení potenciálních klientů:
  10. Ostrava

   55 114

   Karviná

   37 570

   Nový Jičín

   23 860

   Opava

   27 951

   Frýdek-Místek

   32 592

   Bruntál

   14 495

    
  11. ve speciálních pedagogických centrech dle jednotlivých druhů zdravotního postižení klienta a skutečné potřeby jednotlivých organizací:
  12.  

   Np

   vady řeči

   217,68

   mentální postižení

   114,40

   tělesné postižení

   106,29

   více vady

   106,21

   sluchové postižení

   85,90

   zrakové postižení

   99,15

   autismus

   95,05

    

   V případě, že se celkový normativní počet zaměstnanců bude odchylovat o 2 a více zaměstnanců od skutečné potřeby, vyjádřené stavem zaměstnanců dané organizace k 1. 1. 2016, bude krajský úřad tento normativní stav korigovat. Pro stanovení celkového objemu finančních prostředků se pak bude vycházet ze schváleného normativního stavu zaměstnanců příslušné organizace v roce 2015. Zvýšená potřeba počtu odborných pracovníků v souvislosti se schválením vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, bude pak v průběhu roku řešena individuálně, popř. v rámci vyhlášeného rozvojového programu MŠMT,

  13. v dětských domovech je Np v roce 2016 stanoven samostatně pro dětské domovy se 3 rodinnými skupinami a samostatně pro dětské domovy s více rodinnými skupinami. Je-li však kapacita lůžek dětského domova uvedená v rejstříku škol a školských zařízení trvale neobsazena, poskytují se finanční prostředky na počet reálně existujících rodinných skupin. V případě zvýšení počtu rodinných skupin v průběhu roku bude provedena rozpočtová úprava ve prospěch dětského domova,
  14. u středisek volného času je celkový normativní počet zaměstnanců stanoven podle počtu potenciálních klientů, jež tvoří žáci ZŠ a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií (100 %), žáci SŠ a studenti VOŠ v denní formě vzdělávání (5 %), a to bez rozdílu zřizovatele. Přiřazení potenciálních klientů k jednotlivým SVČ je uvedeno v příloze č. 15. Celkový normativní počet pedagogických a nepedagogických pracovníků vychází z přírůstkové metody (viz tabulky níže). Vynásobením počtu zaměstnanců dle jednotlivých kategorií a příslušných rozpočtovaných platů na rok 2016 obdrží jednotlivá SVČ celkový objem finančních prostředků pro letošní rok.
  15. Stanovení normativního stavu zaměstnanců

   Potenciální klienti

   přírůstek

   Počet pedagogů

    

   přírůstek

   Počet nepedagogů

   0 -500

   1,6

   1,6

    

   1,0

   1,0

   501 - 1000

   1,4

   3,0

    

   1,0

   2,0

   1001 - 1500

   1,2

   4,2

    

   0,9

   2,9

   1501 - 2000

   1

   5,2

    

   0,8

   3,7

   2001 - 2500

   0,9

   6,1

    

   0,7

   4,4

   2501 - 3000

   0,8

   6,9

    

   0,6

   5,0

   3001 - 3500

   0,7

   7,6

    

   0,5

   5,5

   3501 - 4000

   0,6

   8,2

    

   0,4

   5,9

   4001 - 4500

   0,5

   8,7

    

   0,3

   6,2

   4501 - 5000

   0,4

   9,1

    

   0,3

   6,5

   5001 - 5500

   0,3

   9,4

    

   0,3

   6,8

   5501 - 6000

   0,3

   9,7

    

   0,3

   7,1

   6001 - 6500

   0,3

   10,0

    

   0,3

   7,4

   6501 - 7000

   0,3

   10,3

    

   0,3

   7,7

   7001 - 7500

   0,3

   10,6

    

   0,3

   8,0

   7501 - 8000

   0,3

   10,9

    

   0,3

   8,3

   8001 - 8500

   0,3

   11,2

    

   0,3

   8,6

   8501 - 9000

   0,3

   11,5

    

   0,3

   8,9

   9001 - 9500

   0,3

   11,8

    

   0,3

   9,2

   9501 - 10000

   0,3

   12,1

    

   0,3

   9,5

   10001 - 10500

   0,3

   12,4

    

   0,3

   9,8

   10501 - 11000

   0,3

   12,7

    

   0,3

   10,1

   11001 - 11500

   0,3

   13,0

    

   0,3

   10,4

   11501 - 12000

   0,3

   13,3

    

   0,3

   10,7

   V případě, že normativní rozpis mzdových prostředků pro rok 2016 bude u jednotlivých organizací vyšší než celkové mzdové prostředky přidělené ze státního rozpočtu (ÚZ 33 353, ÚZ 33 052, ÚZ 33 061) v roce 2015 o více než 10 %, použije krajský úřad pro stanovení konečné výše celkového objemu mzdových prostředků regulační korektiv:

   • u organizací, jejichž normativní rozpis mzdových prostředků na rok 2016 bude oproti roku 2015 vyšší než 10 % a nižší než 35 %, bude rozpočet organizace navýšen o částku odpovídající 10 % mzdových prostředků roku 2015,
   • u organizací, jejichž normativní rozpis mzdových prostředků na rok 2016 bude oproti roku 2015 vyšší než 35 %, bude rozpočet organizace navýšen o částku odpovídající 20 % mzdových prostředků roku 2015.

   ONIV na 1 potenciálního klienta byl na rok 2016 stanoven ve výši 21,29 Kč.

  16. u domovů mládeže jako funkční závislost Np na počtu jednotek výkonu u ubytovaných žáků základních škol, středních škol, konzervatoře a studentů vyšších odborných škol, a to na úrovni loňského roku.
 2. Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho nepedagogického zaměstnance No byl ponechán na hodnotách stanovených pro rok 2015.
 3. Ukazatel průměrných platů pedagogických zaměstnanců (Pp) byl v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízení konstruován z rozpočtovaných průměrných platů platných v roce 2015. Do těchto hodnot bylo promítnuto zvýšení tarifních platů od 1. 11. 2014 a od 1. 11. 2015 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení průměrného platu pedagogických zaměstnanců bylo realizováno v jeho nárokové části v rozpětí od 3,4% do 11,6 % na základě dosažené průměrné výše platové třídy a platového stupně v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízeních a tomu odpovídajícímu zvýšení platových tarifů v letech 2014 a 2015.
 4. Ukazatel průměrných platů nepedagogických zaměstnanců (Po) byl v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízení konstruován z rozpočtovaných průměrných platů platných v roce 2015. Do těchto hodnot bylo promítnuto zvýšení tarifních platů od 1. 11. 2014 a od 1. 11. 2015 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení průměrného platu nepedagogických zaměstnanců bylo realizováno v jeho nárokové části o 6,5 % u všech typů a druhů škol a školských zařízení. Nenároková složka nepedagogických zaměstnanců byla oproti roku 2015 ve všech typech škol a školských zařízení zvýšena jednotně o 200 Kč.
 5. Průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV) zůstala u všech jednotlivých druhů škol a školských zařízení na úrovni roku 2015. Prostředky na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost musí být zaměstnavatelem hrazeny stejně jako v roce 2015 z ONIV na jednotku výkonu.
 6. V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost je od 1. 9. 2016, dochází ke snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti u ředitelek mateřských škol a ředitelů málotřídních základních škol. Dopad tohoto opatření se promítne do rozpočtu dotčených organizací v této výši:
 7. Mateřské školy

   

  počet hodin

  mzdové prostředky (Kč)

  mzdové prostředky vč. odvodů (Kč)

  1

  3 238

  4 387

  3

  9 714

  13 162

  4

  12 952

  17 550

  6

  19 428

  26 325

  7

  22 666

  30 712

  ZŠ pouze s I. stupněm

   

  počet hodin

  mzdové prostředky (Kč)

  mzdové prostředky vč. odvodů (Kč)

  1

  5 908

  8 005

  2

  11 816

  16 011

  4

  23 632

  32 021

 8. Ukazatele rozhodné pro stanovení finančního normativu na jednotku výkonu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje jako příloha krajské metodiky.

Čl. 4
Finanční normativ na jednotku výkonu

 1. Finanční normativ je stanoven:
  1. u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci vztahem
   1/Np*Pp*12*1,Proc + 1/No*Po*12*1,Proc + ONIV
  2. u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými zaměstnanci (školní družiny) vztahem
   1/Np*Pp*12*1,Proc + ONIV
  3. u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými zaměstnanci (školní jídelny) vztahem
   1/No*Po*12*1,Proc + ONIV

  kde Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance, a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb. Pro rok 2016 činí tato hodnota 35,5.

 2. Finanční normativy na jednotku výkonu jsou nedílnou součástí krajské metodiky a jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
 3. Finanční normativ na autoškolu nepřísluší školám, kterým je autoškola hrazena zřizovatelem. Hradí-li zřizovatel autoškolu částečně, přísluší pak organizaci část finančního normativu.

Čl. 5
Příplatky k finančnímu normativu

 1. K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o žáka ZŠ, SŠ se zdravotním postižením ve škole samostatně zřízené nebo třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné základní škole nebo běžné střední škole pokud nejde o ZŠ speciální, a to:
  1. ve výši 2,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s těžkým zrakovým postižením, těžkým mentálním postižením, hlubokým mentálním postižením, autismem a sluchovým postižením,
  2. ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka zrakově postiženého, tělesně postiženého nebo s více vadami,
  3. ve výši 1,4násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s těžkými vadami řeči,
  4. ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s vadami řeči,
  5. ve výši 0,8násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka se středně těžkým mentálním postižením, s mentálním postižením, s vývojovými poruchami učení nebo chování,
  6. ve výši 0,2násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení.
 2. K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o dítě se zdravotním postižením ve škole samostatně zřízené nebo třídě zřízené pro děti se zdravotním postižením v běžné mateřské škole, a to:
  1. ve výši 3,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s těžkým mentálním postižením, hlubokým mentálním postižením, autismem a hluchoslepé,
  2. ve výši 2,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s těžkým zrakovým postižením, sluchovým postižením,
  3. ve výši 2násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě tělesně postižené nebo s více vadami,
  4. ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě zrakově postižené,
  5. ve výši 1,3násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s mentálním postižením, se středně těžkým mentálním postižením, s vývojovými poruchami,
  6. ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě s vadami řeči,
  7. ve výši 0,2násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě umístěné ve zdravotnickém zařízení, které se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení.
 3. K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o dítě, žáka nebo studenta individuálně integrovaného v běžné třídě vyžadující zvýšené výdaje, a to:
  1. ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka s těžkým zrakovým postižením, těžkým mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením a hluchoslepé,
  2. ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka zrakově postiženého, tělesně postiženého nebo s více vadami,
  3. ve výši 0,8násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka se středně těžkým mentálním postižením a s mentálním postižením,
  4. ve výši 0,15násobku příslušného finančního normativu na 1 dítě nebo žáka s vadami řeči, vývojovými poruchami učení nebo chování.
 4. K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o dítě nebo žáka se zdravotním postižením v oboru vzdělání praktická škola ve výši 1násobku příslušného finančního normativu.
 5. K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná-li se o žáka ve školní družině, který se současně vzdělává v základní škole speciální nebo o žáka v oddělení, které je tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, a to:
  1. ve výši 2,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s hlubokým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, autismem, s více vadami, sluchovým postižením, zrakovým postižením,
  2. ve výši 1,5násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka tělesně postiženého nebo s vývojovými poruchami učení nebo chování,
  3. ve výši 1násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka se středně těžkým mentálním postižením a vadami řeči,
  4. ve výši 0,8násobku příslušného finančního normativu na 1 žáka s mentálním postižením.
 6. K finančnímu normativu se stanoví příplatek, jedná‑li se o 1 ubytovaného v domově mládeže ve skupině tvořené pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, a to ve výši 0,5násobku příslušného finančního normativu.
 7. K finančnímu normativu se stanoví příplatek na 1 dítě mateřské školy nebo žáka základní nebo střední školy nebo třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, a to:
  1. ve výši 0,4násobku příslušného finančního normativu, jedná‑li se o žáka základní školy,
  2. ve výši 0,2násobku příslušného finančního normativu, jedná‑li se o dítě mateřské školy,
  3. ve výši 0,15násobku příslušného finančního normativu, jedná‑li se o žáka střední školy.

  Čl. 6
  Koeficienty

  1. V případě 1 dítěte v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, kterému ředitelka stanovila délku pobytu v mateřské škole odpovídající rozsahu polodenního provozu, se příslušný finanční normativ násobí koeficientem 0,5.
  2. V případě 1 stravovaného žáka základní, střední nebo studenta vyšší odborné školy ve školní jídelně ‑ vývařovně se příslušný finanční normativ školní jídelny násobí koeficientem 0,75 nebo koeficientem 0,67, jedná‑li se o stravovaného, který se vzdělává v mateřské škole.
  3. V případě 1 stravovaného žáka základní, střední nebo studenta vyšší odborné školy ve školní jídelně ‑ výdejně se příslušný finanční normativ školní jídelny násobí koeficientem 0,25 nebo koeficientem 0,33, jedná‑li se o stravovaného, který se vzdělává v mateřské škole.
  4. V případě 1 žáka nebo studenta, který se vzdělává v jiné než denní formě vzdělávání, se příslušný finanční normativ denní formy vzdělávání násobí:
   1. koeficientem 0,4, jde-li o večerní formu vzdělávání,
   2. koeficientem 0,4, jde-li o kombinovanou formu vzdělávání v konzervatoři a vyšších odborných školách,
   3. koeficientem 0,20, jde-li o dálkovou formu vzdělávání,
   4. koeficientem 0,05, jde-li o distanční formu vzdělávání.
  5. V případě žáka střední školy, konzervatoře nebo studenta vyšší odborné školy, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, se příslušný finanční normativ násobí koeficientem 0,05 (vyjma toho, jsou-li důvody individuálního studia speciální vzdělávací potřeby žáka nebo mimořádné nadání).
  6. V případě žáka základní školy individuálně vzdělávaného dle § 41 školského zákona se příslušný finanční normativ násobí koeficientem 0,25.
  7. V případě žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole zřízené na území ČR cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území ČR nebo cizím státním občanem a nezapsané v ČR do rejstříku škol a školských zařízení, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky, se k základní částce stanoví opravný koeficient 0,25.

  Čl. 7
  Mimonormativní rozpis

  1. Na mimonormativní rozpis budou prostředky státního rozpočtu používány výjimečně, a to na řešení specifických problémů nepostihnutelných normativním způsobem financování, a to z rezervy vytvořené po normativním rozpisu rozpočtu.
  2. Rezerva bude použita přednostně na realizaci čl. III odst. 2) písm. a) Směrnice (malá velikost organizace) a písm. b) Směrnice (odloučená pracoviště) a také na řešení dopadů vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která nabyde účinnosti 1. 9. 2016.
  3. Dále bude rezerva použita v případech, kdy normativní rozpis nepostačí nebo ho nelze využít k financování výjimečných situací a rozvojových aktivit, a to zejména při:
   • vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami,
   • výuce náboženství za předpokladu, že hodinová sazba nepřesáhne 120 Kč na 1 vyučovací hodinu a budou splněny další podmínky v oblasti racionálního uspořádání výuky jako při běžném vyučování,
   • řešení dopadů organizačních změn v rejstříku škol a školských zařízení (např. sloučení), které budou realizovány v průběhu roku 2016,
   • zvýšených mzdových nákladech škol zajišťujících nostrifikační zkoušky,
   • dofinancování ostatních zaměstnanců, zabývajících se organizováním soutěží na určených SVČ a ZUŠ,
   • dofinancování výsledných rozpisů přímých výdajů do doby plného vyrovnání se s normativním financováním, pokud se tento stav meziročně neopakuje,
   • poskytování příspěvku na zabezpečení funkce školního psychologa, školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením), maximálně však do výše objemu mzdových prostředků vyčleněných ze strany krajského úřadu pro tyto účely,
   • podpoře málo naplněných oborů, žádaných trhem práce,
   • zohlednění jiných důvodů hodných zvláštního zřetele majících zásadní vliv na úroveň odměňování.
  4. Termín použití rezervy je dán harmonogramem uvedeným v čl. 10 a 11. a čl. 2 odstavcem (5). Další termíny pro možnost využití rezervy budou stanoveny v průběhu roku individuálně dle potřeb škol.

  Čl. 8
  Financování školních psychologů, školních speciálních pedagogů a asistentů pedagoga

  1. Měsíční příspěvek na financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů byl v prostředcích na platy zvýšen oproti roku předcházejícímu o cca 6 % a činí tak 23 810 Kč na jeden plný a zároveň obsazený pracovní úvazek, který byl v minulých letech schválen oddělením rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu a není hrazen z prostředků rozvojového programu MŠMT. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí.
  2. Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením) byl v prostředcích na platy zvýšen o 6,5 % oproti roku 2015 a činí 10 650 Kč na jeden plný a zároveň obsazený pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Příspěvek se poskytuje organizaci na základě udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období, které schválilo oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu. Od nového školního roku 2016/2017 obdrží organizace finanční prostředky opět na základě uděleného souhlasu se zřízením této funkce a ve výši, jež bude odpovídat normované finanční náročnosti podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Příplatek na zdravotní postižení obdrží organizace v rámci normativního rozpisu rozpočtu v celoročním vyjádření, nicméně s účinností vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a přiznaným podpůrným opatřením bude od nového školního roku adekvátně upraven.
  3. Nedočerpané finanční prostředky se krajskému úřadu vracejí.

  Čl. 9
  Harmonogram prací při rozpisu rozpočtu na rok 2016

  1. Krajský úřad sestaví krajskou bilanci počátečního rozpisu rozpočtu, krajskou metodiku a soustavu finančních normativů a zveřejní je do 12. 2. 2016 na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
  2. Krajský úřad projedná krajskou metodiku s KROS dne 15. 2. 2016.
  3. Krajský úřad seznámí ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem s krajskou metodikou na poradách ředitelů, organizovaných podle jednotlivých druhů škol:
   • 16. 2. dopoledne ‑ základní školy, základní školy speciální, mateřské školy, dětské domovy, pedagogicko-psychologické poradny, samostatná školní jídelna

    16. 2. odpoledne ‑ středisko volného času, základní umělecké školy zřizované krajem i obcemi

    17. 2. dopoledne ‑ střední školy, gymnázia, konzervatoř, vyšší odborné školy, KVIC, samostatný domov mládeže, školní statek

  4. Krajský úřad seznámí ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcemi s krajskou metodikou na poradách ředitelů, organizovaných podle jednotlivých okresů v termínech:
   • 18. 2. dopoledne - Karviná

    19. 2. dopoledne – Ostrava

    22. 2. dopoledne – Frýdek-Místek

    22. 2. odpoledne – Nový Jičín

    24. 2. dopoledne – Bruntál

    24. 2. odpoledne – Opava

  5. Krajský úřad provede normativní rozpis na školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi do 19. 2. 2016 a vypracuje vzor finanční rozvahy a zveřejní ji do 12. 2. 2016. Zaslání normativního rozpisu na školy bude provedeno pouze elektronicky do 19. 2. 2016.

  Čl. 10
  Postup škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

  1. Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi porovnají normativní rozpis se svou potřebou a v případě souhlasu vyčlení ze mzdových prostředků potřebnou výši prostředků na OON, upraví adekvátně limit počtu zaměstnanců a se souhlasným stanoviskem zašlou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 26. 2. 2016. Obecní úřad s rozšířenou působností si může stanovit i dřívější termín.
  2. Nesouhlasí-li škola nebo školské zařízení zřizované obcemi s normativním rozpisem, vypracuje finanční rozvahu za organizaci jako celek (IČ) a platovou inventuru za jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Škola či školské zařízení identifikuje příčiny, způsob a termíny jejich odstranění tak, aby se s normativním rozpisem vyrovnala nejpozději do 30. 6. 2016, případně do 31. 8. 2016 a zašle svůj návrh na úpravu normativního rozpisu se všemi podklady a žádostí o projednání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v termínu uvedeném v bodě (1). Vzor finanční rozvahy i platové inventury je uveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje. V případě škol a školských zařízení, které existují na tzv. výjimku z počtu dětí a žáků, se škola obrací se žádostí o dofinancování potřebného úvazku na svého zřizovatele a o výsledku informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  3. Obecní úřad obce s rozšířenou působností projedná se školami a školskými zařízeními vzniklé rozpory, přičemž se zaměřuje:
   1. na posouzení oprávněnosti rozpisu krajského úřadu na jednotlivá odloučená pracoviště, a to vzhledem k možnosti efektivního naplnění tříd v jednotlivých ročnících základních škol podle docházkové možnosti žáků,
   2. jde-li o neúplnou základní školu, mateřskou školu nebo školní jídelnu do 10 zaměstnanců za organizaci jako celek na využití funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele organizace, a to způsobem stanoveným v příloze krajské metodiky,
   3. na posouzení jiných důvodů v souladu s čl. 7.
  4. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vypracuje za každou školu a školské zařízení svůj návrh rozpočtu v termínu do 10. 3. 2016 a zašle s řediteli škol a školských zařízení projednané návrhy krajskému úřadu. Ve svém návrhu uvede:
   1. rozdíl mezi normativním rozpisem a svým návrhem,
   2. důvody rozdílu a způsob výpočtu zvýšeného nebo sníženého návrhu a podklady, o které se výpočet opírá dle čl. V. Směrnice,
   3. způsob a termíny řešení nesouladu mezi normativním rozpisem a potřebou školy,
   4. návrh ve struktuře závazných ukazatelů,
   5. návrh limitu počtu zaměstnanců,
   6. datum, jméno a podpis zpracovatele návrhu.
  5. Krajský úřad stanoví termíny projednání rozpočtů s jednotlivými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, projedná je s nimi a vystaví protokoly o projednání nejpozději do 1. 4. 2016.
  6. Obecní úřad obce s rozšířenou působností prokazatelně seznámí školy a školská zařízení s výsledky projednávání na krajském úřadě do 3 pracovních dnů ode dne projednání. O výsledcích projednání pak písemně informuje krajský úřad do 3 pracovních dnů od projednání se školami a školskými zařízeními.
  7. Krajský úřad stanoví školám a školským zařízením definitivně závazné ukazatele do 29. 4. 2016. Následně o nich informuje obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zřizovatele jednotlivých škol a školských zařízení.
  8. O výsledcích rozpisu rozpočtu informuje krajský úřad MŠMT, radu kraje, zastupitelstvo kraje a KROS, a to podle termínů jejich jednání.

  Čl. 11
  Postup škol a školských zařízení zřizovaných krajem

  1. Školy a školská zařízení zřizovaná krajem porovnají normativní rozpis se svou potřebou finančních prostředků a v případě souhlasu vyčlení ze mzdových prostředků potřebnou výši prostředků na OON, upraví adekvátně limit počtu zaměstnanců a se souhlasným stanoviskem zašlou krajskému úřadu potvrzený normativní rozpis do 26. 2. 2016.
  2. Nesouhlasí-li škola nebo školské zařízení zřizované krajem s normativním rozpisem, vypracuje finanční rozvahu za organizaci jako celek (IČ) a platovou inventuru dle paragrafů rozpočtové skladby. Škola či školské zařízení identifikuje příčiny, způsob a termíny jejich odstranění tak, aby se s normativním rozpisem vyrovnala nejpozději do 30. 6. 2016, případně do 31. 8. 2016 a zašle svůj návrh na úpravu normativního rozpisu se všemi podklady včetně finančních rozvah a žádostí o projednání krajskému úřadu do termínu stanoveném v bodě (1).
  3. Krajský úřad projedná se školami a školskými zařízeními vzniklé rozpory. Po posouzení má možnost:
   1. jde-li o mateřskou školu, základní školu speciální nebo školní jídelnu do 10 zaměstnanců za organizaci jako celek využít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele organizace, a to způsobem stanoveným v příloze této krajské metodiky,
   2. jde-li o domov mládeže, upravit rozpočet podle jednotlivých odloučených pracovišť,
   3. rozhodnout o mimonormativním dofinancování v případech hodných zvláštního zřetele.
  4. Krajský úřad projedná rozpory škol a vystaví protokoly o výsledku projednávání nejpozději do 1. 4. 2016. Pokud škola nedodrží termíny stanovené v odstavci (1) a (2) bez omluvy či dohody s krajským úřadem, má se za to, že s normativním rozpisem rozpočtu souhlasí.
  5. Krajský úřad stanoví školám závazné ukazatele do 29. 4. 2016 a o výsledcích rozpisu rozpočtu informuje krajský úřad MŠMT, radu kraje, zastupitelstvo kraje a KROS, a to podle termínů jejich jednání.

  Čl. 12
  Závazné ukazatele

  1. Krajský úřad stanoví každé škole a školskému zařízení tyto závazné ukazatele:
   1. limit počtu zaměstnanců
   2. neinvestiční výdaje celkem
   3. prostředky na platy
   4. ostatní osobní náklady (OON).
  2. Normativní počet zaměstnanců se odvíjí od ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na jednoho pedagogického (Np) a jednoho nepedagogického (No) zaměstnance.
  3. Limit počtu zaměstnanců pak bude po vzájemné dohodě stanoven dle skutečné potřeby organizace v daném roce. Limit počtu zaměstnanců lze upravit v průběhu roku, a to bez dopadu na přidělený objem finančních prostředků.
  4. Tyto závazné ukazatele jsou nepřekročitelné. Při nedočerpání prostředků na platy a OON (vyjma odstupného) musí zůstat nedočerpán i příslušný podíl zákonných odvodů a přídělu do FKSP. Nevyčerpané prostředky jsou po uplynutí kalendářního roku předmětem finančního vypořádání. Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy, které organizace neuhradí z fondu odměn, se postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Překročení OON nelze uhradit z fondu odměn. Úspora zákonných odvodů při plném vyčerpání mzdových prostředků může být použita na tzv. ONIV.
  5. Organizace je povinna v rámci daných podmínek zabezpečit rovnoměrné čerpání prostředků na platy. V případě, že organizace nehodlá vyčerpat přidělený objem prostředků na platy nebo OON, je povinna informovat krajský úřad nejpozději do 14. 10. 2016, aby mohl zajistit jejich další alokaci.
  6. Překročení limitu počtu zaměstnanců z důvodu zástupu za nemocenské a z důvodu proplácení řádné dovolené čerpané po mateřské dovolené, o který je stav zaměstnanců ve výkazech Škol (MŠMT) P 1-04 zkreslován, bude tolerováno.

  Čl. 13
  Orientační ukazatele

  1. Krajský úřad stanoví každé škole a školskému zařízení zároveň tyto orientační ukazatele:
   1. zákonné odvody
   2. příděl do FKSP
   3. ONIV.
  2. Při nedočerpání některých z orientačních ukazatelů lze tuto úsporu použít pouze v rámci ostatních orientačních ukazatelů.

  Čl. 14
  Finanční toky

  1. Krajský úřad poskytne finanční prostředky na účty jednotlivých škol a školských zařízení ve dvouměsíčních intervalech, tj. 6x během roku 2016, a to v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím MŠMT. Odlišný způsob přidělení dotace lze pouze se souhlasem MŠMT.
  2. Finanční prostředky poukázané školám na měsíc leden a únor slouží k zajištění plynulého financování platů v novém roce a mají tudíž charakter zálohy. Ta bude vypořádána po stanovení konečné výše rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání každé jednotlivé škole a školskému zařízení.

  Čl. 15
  Povinnosti organizací

  1. Organizace je povinna informovat krajský úřad o veškerých změnách majících podstatný vliv na tvorbu a čerpání rozpočtu přímých nákladů v daném kalendářním roce.
  2. Ředitelé škol a školských zařízení nesou plnou odpovědnost za správnost údajů uváděných ve statistických výkonových výkazech a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích včetně rozlišování prostředků státního rozpočtu a cizích zdrojů.

  Ostrava 12. 2. 2016

  PaedDr. Libor Lenčo

  vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Související dokumenty

frame-scrollup