Zpráva

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 - Informace pro ředitele středních škol

Informace pro ředitele středních škol

(dále jen „informace pro SŠ“)

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále také „SŠ“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy a dokumenty:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“);
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“);
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“);
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“);
 • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také „MŠMT“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky, č. j. MSMT-29437/2019-1 ze dne 30. září 2019, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“);
 • souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále jen „soubor pedagogicko-organizačních informací“), resp. kapitolou 4.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019.

Termíny pro podání přihlášek, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v textu těchto informací pro SŠ nebo v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací (viz Příloha č. 1), zatímco jednotná přijímací zkouška, se bude konat v níže uvedených termínech.

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny v souladu s výše uvedeným sdělením MŠMT:

Obor vzdělání První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

14. dubna 2020
(úterý)

15. dubna 2020
(středa)

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

16. dubna 2020
(čtvrtek)

17. dubna 2020
(pátek)

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky

13. května 2020
(středa)

14. května 2020
(čtvrtek)

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna podle ustanovení § 60b odst. 1 školského zákona). Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. ledna podle ustanovení § 62 odst. 3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. ledna do 31. ledna podle ustanovení § 88 odst. 2 školského zákona.


Před podáním přihlášek

 • SŠ vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole; v případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna;
 • SŠ stanovuje a zveřejňuje jednotná kritéria a způsob hodnocení jejich splnění pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a formy vzdělávání; kritéria mohou být stanovena odlišně podle různého zaměření školního vzdělávacího programu v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona; pokud SŠ stanovila kritéria podle různého zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněna tuto skutečnost zohlednit; kritéria přijímacího řízení musí být naprosto jednoznačná, aby nepřipouštěla dvojí výklad, jasná a srozumitelná;
 • v případě, že SŠ rozhodla o konání školní přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy, stanoví pro první kolo přijímacího řízení právě dva termíny pro konání této zkoušky; dále ředitel SŠ stanoví termín a místo konání školní přijímací zkoušky, její formu, zkušební předměty, obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých a osmiletých oborů středního vzdělávání v souladu s vyhláškou, termíny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny jednotné zkoušky;
 • v případě oboru vzdělání s talentovou zkouškou SŠ stanoví pro první kolo přijímacího řízení právě dva termíny pro konání této zkoušky;
 • vyhlášením se kritéria přijímacího řízení stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně (tu lze považovat za porušení ustanovení § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona);
 • SŠ poskytuje informace o oborech vzdělání, do nichž bude nebo bylo vyhlášeno přijímací řízení a o jeho průběhu;
 • SŠ případně umožňuje získání přihlášek uchazečům o vzdělávání v této škole, napomáhá při vyplňování přihlášek a informuje uchazeče zejména o dokladech požadovaných pro přijímací řízení.

 Odevzdání přihlášek

 • SŠ přijímá přihlášky a vydává na základě žádosti doklad o jejich převzetí.

Po odevzdání přihlášek

 • SŠ kontroluje přihlášky a úplnost požadovaných přiložených dokladů; v případě chybějících údajů nebo dokladů si vyžádá doplnění;
 • doporučuje se v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce, talentové zkoušce, případně ke školní přijímací zkoušce zadávané ředitelem školy, nebo v písemném oznámení, jímž SŠ informuje uchazeče o tom, že se přijímací zkouška nekoná, výslovně uvést poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu (tato možnost však musí být účastníkům dána až tehdy, kdy již jsou všechny podklady rozhodnutí kompletně shromážděny – uvedení vhodného termínu, kdy je tato podmínka již splněna, je rovněž součástí poučení), dále o právu účastníků řízení nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu a o nutnosti odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí;
 • SŠ rozesílá pozvánku k přijímací zkoušce, a to jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce a talentové zkoušce, pro první kolo přijímacího řízení nejpozději 14 dní před jejím konáním; součástí pozvánky jsou zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem SŠ, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání;
 • každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, resp. jednotnou zkoušku v rámci přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí nebo ve škole uvedené uchazečem podle ustanovení § 62 odst. 7 věty druhé školského zákona; uchazeč, který se v prvním kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná na této škole jednotnou zkoušku (výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn Centrem i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky podá uchazeč v prvním kole přijímacího řízení přihlášku podle ustanovení § 62 odst. 7 školského zákona); v případě, že uchazeč bude konat dvě jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, nebude je již konat na školách, ve kterých se případně přihlásí na obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března (tyto SŠ jej získají prostřednictvím informačního systému Centra);
 • SŠ předá do registru uchazečů prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášky za uchazeče, který má konat jednotnou zkoušku, a to do 10 dnů po termínu stanoveném v ustanovení § 60a odst. 5 školského zákona, tímto termínem je v souladu s výše uvedeným ustanovením datum 1. březen (Centrum prostřednictvím informačního systému Centra zpřístupní SŠ do konce února informace o formátu a způsobu vkládání údajů do registru uchazečů);
 • SŠ organizuje jednotnou zkoušku, případně navíc také školní přijímací zkoušku, talentovou zkoušku v předem stanovených termínech;
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami SŠ upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky se dělí do kategorií podle druhu znevýhodnění uvedených v příloze č. 1 vyhlášky, doporučení obsahuje údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle přílohy č. 1 vyhlášky, doporučení se uchazeči vydává ve dvou vyhotoveních, vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 2 vyhlášky, SŠ zajistí, aby v jedné učebně konali zkoušku pouze uchazeči se stejným časovým limitem pro vypracování jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky; SŠ upraví uchazeči podle § 13 odst. 1 vyhlášky v souladu s doporučením školského poradenského zařízení zkušební dokumentaci jednotné zkoušky, případně zadání školní přijímací zkoušky, při úpravě zkušební dokumentace jednotné zkoušky postupuje ve spolupráci s Centrem a v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem;
 • SŠ pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob (podle ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona), které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle ustanovení § 20 odst. 4, § 60b odst. 5 školského zákona a § 14 odst. 1 vyhlášky (SŠ je povinna u těchto uchazečů – v rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona stanovit způsob hodnocení jednotné zkoušky těchto osob dle § 60b odst. 5 školského zákona a ověřit rozhovorem znalost českého jazyka), vytváří redukované pořadí všech uchazečů v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky;
 • pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 13. květen 2020, resp. 14. květen 2020 (viz výše uvedená přehledná tabulka); SŠ umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví (a to řediteli SŠ, ve které ji měl konat) a omluva je uznána; pro takového uchazeče ponechá SŠ místo v rámci prvního kola přijímacího řízení; SŠ předává pro náhradní termín údaje Centru nejpozději do 2 pracovních dní od doručení omluvy; pro náhradní termín jednotné zkoušky zpřístupní Centrum školám zkušební dokumentaci k zadání jednotné zkoušky pro jednotlivé uchazeče a další dokumenty prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 2 hodiny před konáním jednotné zkoušky v náhradním termínu stanoveném MŠMT;
 • uchazeči, který se pro vážné důvody ke školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (nikoliv k jednotné zkoušce) v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro školní přijímací zkoušku nebo talentovou zkoušku, stanoví SŠ náhradní termín pro její vykonání – školní přijímací zkouška nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.

Hodnocení uchazečů, zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení, zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, odeslání rozhodnutí o nepřijetí

 • SŠ hodnotí uchazeče na základě kritérií přijímacího řízení podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení), výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce (v rámci přijímaní do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a výsledků školní přijímací zkoušky (jeli stanovena), a případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče;
 • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 % (v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %), uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace;
 • ředitel SŠ může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí;
 • hodnocení výsledků jednotné zkoušky zajišťuje Centrum (Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné SŠ nejpozději do 28. dubna), SŠ v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí SŠ hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle ustanovení § 60b odst. 1 školského zákona a zveřejní seznam přijatých uchazečů;
 • v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje SŠ podle ustanovení § 60e školského zákona;
 • v případě, že se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní SŠ seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna;
 • SŠ dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě;
 • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v SŠ i na jejím webu včetně kritérií přijímacího řízení;
 • podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví SŠ jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení;
 • rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená;
 • vyhotovený originál rozhodnutí (o přijetí i nepřijetí) musí být součástí spisu, a to včetně informace o datu a způsobu jeho oznámení (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou).

Potvrzení nástupu do SŠ – přijímání a zpětné vydávání zápisových lístků (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

 • SŠ přijímá zápisové lístky a ověřuje, že je podal uchazeč uvedený na přihlášce, kterému bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí;
 • SŠ vydává zpět bez zbytečného odkladu zápisové lístky v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání; uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona;
 • SŠ ověří platnost zápisového lístku (zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 vyhlášky).

Možnost odvolání

 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy SŠ rozhodnutí již vydala (tzn. buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal v SŠ nebo vyzvedl na poště);
 • odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem;
 • SŠ přijímá odvolání proti svému rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; SŠ vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta proto, že podmínky přijímacího řízení splnilo více uchazečů, než kolik bylo možno přijmout, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout, avšak musí přitom být plně respektováno dosažené pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení;
 • nezmění-li SŠ své původní rozhodnutí, je originál spisu obsahující veškeré součásti spisu včetně sběrného archu (kompletního úplného soupisu všech součástí spisu, tzn. veškerých dokumentů v něm obsažených) vygenerovaného elektronickou spisovou službou předán odvolacímu správnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odvolání střední škole;
 • v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá SŠ spis odvolacímu správnímu orgánu do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání;
 • stanovisko prvoinstančního správního orgánu ke každému předávanému správnímu spisu bude prvním dokumentem ve spisu zasílaném krajskému úřadu (z důvodu správného a úplného zaevidování všech spisů krajským úřadem);
 • kompletní spis každého jednotlivého uchazeče bude obsahovat:
 1. originál stanoviska prvoinstančního správního orgánu k odvolání, které musí obsahovat informace o tom, jak se vypořádal s konkrétními námitkami uvedenými v odvolání;
 2. kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů;
 3. originál přihlášky uchazeče včetně náležitostí této přihlášky dle ustanovení § 1 vyhlášky, dokladů osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. výsledky v soutěžích), dokladů o vzdělání nebo jejich ověřených kopií (není-li klasifikace obsažena a ověřena příslušnou školou přímo v přihlášce), doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, bylo-li toto doporučení vydáno, případně další náležitosti;
 4. pozvánku k přijímací zkoušce nebo oznámení o nekonání přijímací zkoušky;
 5. výsledky hodnocení dosažené při talentové zkoušce, byla-li stanovena, včetně příslušných podkladů umožňujících přezkoumatelnost způsobu a výsledků hodnocení;
 6. výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce (jednotné zkoušce či školní přijímací zkoušce), pokud byla součástí přijímacího řízení či byla-li stanovena, včetně příslušných testů, písemných prací, případně jiných dokumentů umožňujících přezkoumatelnost způsobu a výsledků hodnocení, aniž by bylo nutno dodatečně kontaktovat SŠ a zjišťovat, jak dospěla k výsledkům hodnocení, z důvodu absence potřebných informací, např. způsobu výpočtu dosažených výsledků (příslušného vzorce pro výpočet apod.);
 7. pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (kompletní, přehledná a úplná výsledková listina);
 8. originál rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu o nepřijetí;
 9. originál odvolání uchazeče nebo jeho zákonného zástupce, který musí být opatřen podpisem zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo podpisem zletilého uchazeče;
 10. originály dokladů o doručení rozhodnutí a doručení odvolání (dodejky, doručenky, obálky s podacím razítkem pošty apod.) – je nutno mít přehled o tom, kdy bylo rozhodnutí účastníkem řízení převzato a uchovávat v případě odvolání zasílaných poštou příslušné obálky, aby bylo zcela zřejmé, kdy bylo odvolání podáno k poštovní přepravě, nebo v případě odvolání podaných osobně ve škole do otisku příjmového razítka k datu uvádět „podáno osobně“;
 • kompletní spisy jednotlivých uchazečů mohou být krajskému úřadu doručeny ve společné zásilce;
 • spisy zasílá prvoinstanční správní orgán dle ustanovení § 88 správního řádu a § 183 odst. 4 školského zákona krajskému úřadu na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení správy škol, 28. října 117, 702 18 Ostrava;
 • po ukončení odvolacího řízení budou originály kompletních spisů (kromě originálů stanovisek prvoinstančního správního orgánu) vráceny příslušným SŠ; z tohoto důvodu není nutné, aby si SŠ pořizovaly kopie spisů před jejich předáním krajskému úřadu do vrácených spisů si SŠ pouze doplní stejnopisy stanovisek prvoinstančního správního orgánu, která mají k dispozici).

Další kola přijímacího řízení  

 • k naplnění předpokládaného stavu žáků může SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky;
 • pokud SŠ vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání; může jít i o místa uvolněna uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí, ale nepotvrdili zájem o vzdělávání odevzdáním zápisového lístku;
 • v případě, že se koná školní přijímací zkouška, rozesílá SŠ pozvánky k této zkoušce nejpozději 7 pracovních dní před jejich konáním; zkouška se koná v termínech stanovených SŠ, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení;
 • rozhodnutí o případném zohlednění výsledků jednotné přijímací zkoušky konané v prvním kole přijímacího řízení pro hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení je v kompetenci jednotlivých SŠ; pokud SŠ rozhodne o uplatnění výsledků jednotné přijímací zkoušky v dalších kolech přijímacího řízení, zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení a současně SŠ určí náhradní způsob hodnocení v případě takových uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Nástup do SŠ

 • žákem SŠ se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro který byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

Příloha č. 1 - Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Termín Aktivita

do 30. září 2019

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2019

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2019 (sobota)

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

(Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.)

od 2. ledna
do 15. ledna 
2020

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna
do 15. února 
2020

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2019

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. ledna
do 31. ledna 
2020

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2020

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2020

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2020 (neděle)

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

(Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.)

od 12. dubna
do 28. dubna 
2020

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. dubna
do 30. dubna 
2020

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

14. dubna 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

16. dubna 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

17. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

13. května 2020

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2020

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

frame-scrollup