Zpráva

Celokrajský projekt - 2015

Krajský projekt „Resocializační program MSK 2015“

Také v letošním roce se Moravskoslezskému kraji podařilo získat dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a to ve výši 300 tis. Kč na krajský projekt s názvem „Resocializační program MSK 2015“.

Jedním z výrazných jevů ovlivňujících život v našem kraji je vysoký nápad kriminality, které se pachatelé dopouštějí často opakovaně. Právě proto se letošní krajský preventivní projekt zaměřil na tyto osoby. Jedná se navíc o cílovou skupinu, které se věnuje pouze malý okruh subjektů a organizací.

Obsahem uvedeného projektu bylo zajištění cílené odborné sociální a terapeutické práce lidem, kteří spáchali nějaký protiprávní skutek. V rámci individuálních sezení se terapeut při práci s klientem zaměřoval na mapování vztahů v rodině, prevenci relapsu, hledání slabých a silných stránek klienta a motivace ke změně.

Kromě individuálních terapeutických sezení, byl osobám zařazeným do resocializačního programu zajištěn doprovod mentora. Mentor jim byl nápomocný při řešení běžných životních záležitostí, jako je zařízení bydlení, nalezení zaměstnaní, oddlužení, hledání aktivit pro smysluplné trávení volného času nebo vyřízení soc. dávek aj.

Cílovou skupinou programu byli mladiství ve věku 15 až 18 let a dospělí, kteří se dopustili protiprávního jednání včetně spáchání trestné činnosti (zejména z oblasti násilné kriminality). Projekt byl nastaven tak, aby programem prošlo min. 20 osob. Vhodní účastníci byli do programu nominováni ve spolupráci se středisky Probační a mediační služby, kurátory pro mládež či pro dospělé případně na základě doporučení neziskové organizace.

Vítěznými dodavateli aktivit projektu se staly organizace Slezská diakonie a Eurotopia Opava, které již mají s prací s danou cílovou skupinou zkušenosti. Obě organizace si rozdělily svou působnost do 2 oblastí. Slezská diakonie se zaměřila na práci s pachateli převážně z měst Havířov, Karviná a Ostrava a Eurotopia Opava působila hlavně ve městech Opava, Krnov a Bruntál.

Hlavním cílem projektu je prevence a snižování rizik opakované trestné činnosti a zamezení delikvence. Resocializační program se snaží rozvíjet soc. dovednosti, posilovat schopnost přijímat společenské normy, podporovat sebepoznání a vést účastníky k převzetí odpovědnosti za své chování.

Závěrečná konference k projektu

Dne 30. 11. 2015 se v prostorách zastupitelstva kraje uskutečnila závěrečná konference, na které představili pracovníci dodavatelských organizací – Eurotopia Opava a Slezská diakonie, hlavní výstupy projektu. Na konferenci vystoupili zástupci také dalších vybraných organizací, kteří pracují s pachateli, jako např. Vězeňská služba ČR – věznice Karviná, Probační a mediační služba – středisko Karviná nebo organizace Nová šance z Ostravy. Program konference doplnil také zástupce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, který informoval o aktuálním vývoji kriminality v kraji a hlavních trendech, které se týkají osob, které se trestné činnosti dopouštějí a to často i opakovaně.

Jednotlivé příspěvky, které byly na konferenci prezentovány, naleznete v níže uvedených souborech. Děkujeme tímto přednášejícím za jejich vystoupení na konferenci a poskytnutí prezentací.

frame-scrollup