Zpráva

Celokrajský projekt - 2016

Resocializační program MSK 2016

Moravskoslezský kraj získal v roce 2016 z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra dotaci 310 tis. Kč na projekt s názvem „Resocializační program MSK 2016“. Hlavním cílem toho projektu bylo snížení či zabránění rizika recidivy u pachatelů trestných činů (dále jen „TČ“). Zájemcům z řad cílové skupiny byla nabídnuta účast v resocializačním programu v délce trvání několika měsíců.

Jak uvedl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil „Moravskoslezský kraj se snaží podporovat taková opatření, která mají za cíl snižovat kriminalitu a působit na další související negativní společenské jevy. Na preventivně zaměřené aktivity vynakládá Moravskoslezský kraj finanční prostředky jak z vlastního rozpočtu, tak se také snaží realizovat je za pomoci zmíněného dotačního programu Ministerstva vnitra. A protože podíl osob, které se dopouštějí opakovaného páchaní TČ, v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“) převyšuje celorepublikový průměr, rozhodli jsme se právě tento projekt zrealizovat již podruhé.

Resocializační program (dále jen „program“) je strukturovaný program, který kombinuje individuální psychologické konzultace s terapeutem a doprovod vyškoleného mentora. Na základě výstupů z projektu „Resocializační program MSK 2015“ byla tato forma práce s pachateli trestných činů vyhodnocena jako vysoce efektivní a účinná a proto tvořila také základní obsah projektu realizovaného v r. 2016. Terapeuti a mentoři procházeli také pravidelnou supervizí, kde mohli reflektovat své zkušenosti a emocionální zátěž a zvýšit tak svoji profesionalitu, či nastavit lepší komunikaci s účastníky programu.

Cílovou skupinou programu byly mladistvé a dospělé osoby, které se dopustily protiprávního jednání včetně páchání trestné činnosti. Projekt byl nastaven tak, aby programem prošlo minimálně 30 osob. Vhodní účastníci byli do programu zařazeni ve spolupráci se středisky Probační a mediační služby v MSK či kurátory pro mládež a pro dospělé.

Program se zaměřil na posílení silných stránek účastníků a učil je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem. Snahou bylo rozvíjet sociální dovednosti účastníků programu, posilovat jejich schopnost přijímat společenské normy, podporovat sebepoznání a vést účastníky k převzetí odpovědnosti za své chování. Všechny tyto aktivity měly napomáhat k jejich opětovné sociální integraci do společnosti.

Dodavateli aktivit projektu se staly organizace Eurotopia.CZ a Centrum Labyrint, které již mají s resocializací osob z dané cílové skupiny praktické zkušenosti.

Na doplnění uvádíme také ukázky z několika zpětných rekcí od účastníků, kteří prošli resocializačním programem v roce 2016:

Č.1

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit programu resocializace. Každému se někdy může stát, že zakopne. A když chce vstát, zjistí, že svět už není takový, jaký byl dosud. Musí řešit problémy, které dříve nebyly. A pod jejich tíhou může ztratit orientaci. Díky profesionálnímu přístupu pracovnic Centra Labyrint jsem zjistil, že i věci zdánlivě neřešitelné mají svá řešení. Jen je třeba vědět co, kde a jak. Je tady rodina, státní správa, soudy, probační a mediační služba, soukromý sektor, věřitelé, exekutoři, ale i neziskové organizace, partnerské a psychologické poradny. Důležité je vnímat zainteresované jako partnery a ne jako soupeře. I když ne vždy to jde snadno. Dokážu si představit, že i díky podobnému programu může být v naši zemi méně bezdomovců, pachatelů trestné činnosti a snad i sebevrahů.

Č.2

S resocializačním programem jsem byla velice spokojená, tento projekt mi pomohl v mé životní situaci, kdy jsem nemohla najít práci ani bydlení vzhledem k mé trestní minulosti. Díky vám se mi podařilo společnýma silama vymazat zápis z rejstříku, díky tomu mě vzali do práce a našli jsme s dcerou vhodnější bydlení v azylovém domě.

Opravdu mě mrzí, že tento projekt skončil, jelikož mi to pomohlo po psychické stránce. Díky tomu jsem začala myslet i sama na sebe ve všech směrech.

Byla bych ráda, kdyby se vyskytl podobný program, který by byl stejně zaměřený jako tento s tím, že spousta jiných lidí se stejnými problémy jako mám já, by tuto pomoc od neziskových organizací vřele uvítala.“


25. 1. 2017
frame-scrollup