Zpráva

Co je to EMAS

Systém EMAS (Eco-management and Audit Scheme) je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků.

EMAS představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje po organizaci definovat si své významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.

V případě implementace systému EMAS orgány a institucemi veřejné správy dávají tyto subjekty zavedením systému a realizací konkrétních opatření významný pozitivní příklad a jasný signál, jaký způsob chování je očekáván také od ostatních subjektů - podniků, dalších organizací i jednotlivců.

Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

frame-scrollup