Zpráva

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Schválená Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji, který na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňuje příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Při zpracování koncepce se vycházelo zejména ze zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).

Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje obsahuje podrobnou analýzu stavu EVVO v kraji, včetně databáze všech subjektů, které jsou v této oblasti v kraji činní a její vyhodnocení, dále koncepce obsahuje návrh cílů a priorit, k jejichž naplnění jsou navrženy odpovídající nástroje a způsob jejich financování. Součástí schválené koncepce je také návrh řízení (managementu) EVVO, včetně doporučení hlavního koordinátora EVVO v kraji.
frame-scrollup