Zpráva

Zastupitelstvo kraje

Zastupitelstvo kraje projednalo na svém zasedání dne 5. března 2020 předložené materiály. Závěry jednání zastupitelstva jsou obsaženy v Usnesení. Průběh zasedání zastupitelstva včetně údajů o počtu členů zastupitelstva přítomných na jednání a údajů o jejich hlasování jsou obsaženy v Zápise. Videozáznam pořízený během jednání je zveřejňován ihned po provedení technických úprav a případné anonymizaci osobních údajů. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje jsou zveřejňovány nejpozději sedmnáct dnů po zasedání.


Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Termíny zasedání zastupitelstva kraje

  • 4. června 2020
  • 3. září 2020

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva dle politických stran
politická strana počet mandátů
ANO 2011 22
Česká strana sociálně demokratická 14
Komunistická strana Čech a Moravy 9
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 8
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů 6
Občanská demokratická strana 6
frame-scrollup