Zpráva

Krajský úřad získal certifikáty potvrzující, že funguje kvalitně a ekologicky

Vedení a zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje učinili další kroky k tomu, aby úřad byl vnímán jako efektivně fungující, komunikující, kompetentní veřejná instituce, která má spokojené klienty a partnery.

Úřad získal certifikát prokazující splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, který potvrzuje, že svou činnost vykonává kvalitně, systematicky, transparentním způsobem založeným na strategickém plánování.

Systém managementu kvality začal krajský úřad do praxe zavádět v minulém roce, letos jeho fungování ověřila externí certifikační společnost CERT – ACO, s.r.o.

„Zavedený systém řízení kvality umožňuje pružně reagovat na změny legislativy, požadavky klientů i úřadu samotného, a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost všech zainteresovaných stran, tedy občanů, partnerů, dodavatelů, vlastních zaměstnanců, státu a společnosti. To vše při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Upozornil, že zavedením systému managementu kvality byl naplněn jeden z dílčích cílů Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, která definuje dlouhodobé směry rozvoje krajského úřadu a je také klíčovým dokumentem reflektujícím politiku kvality.

Certifikační společnost už popáté zároveň prověřila, jak v krajském úřadu funguje systém řízení přívětivého k životnímu prostředí, známého pod zkratkou EMAS. V rámci ověřování systému EMAS krajský úřad obhájil certifikát ISO 14001, který má celosvětovou platnost. Spolu s tímto ověřením vydala také potvrzení platnosti informací uvedených v Environmentálním prohlášení krajského úřadu za rok 2015. Toto prohlášení poskytuje veřejnosti informace o vlivech činnosti úřadu na životní prostředí a opatřeních vedoucích ke snižování negativních dopadů.

„Moravskoslezský kraj je po pěti letech stále jediným krajem v Česku, který má na svém úřadu certifikovaný systém řízení EMAS a ISO 14001. V praxi to znamená, že krajský úřad dobrovolně, nad rámec legislativních požadavků, pozitivně motivuje nejen zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací kraje, ale také laickou veřejnost k odpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí. Měřitelnými ukazateli jsou například spotřeba tepla, vody, papíru nebo množství vytříděného odpadu. V rámci EMAS také podporujeme rozvoj alternativních druhů dopravy v celém Moravskoslezském kraji, využíváme obnovitelné zdroje energie a také se hlásíme k principům SMART regionu, jehož cílem je mimo jiné právě zlepšení kvality ovzduší, a tím i celkové kvality života v regionu. Uplatňování principů systému environmentálního řízení a auditu EMAS je na krajském úřadu samozřejmostí, stalo se součástí integrovaného systému řízení,“ konstatoval ředitel moravskoslezského krajského úřadu Tomáš Kotyza.

„Získané certifikáty potvrzují, že moravskoslezský krajský úřad funguje jako vysoce kvalitní, spolehlivá organizace veřejné služby. Jsem pyšný na to, že veškerou svoji činnost zároveň vykonává s ohledem na ochranu životního prostředí. Zavedením systému EMAS na krajském úřadu vysíláme dobrý signál občanům, obcím, městům, podnikatelům. Sdělujeme jim tak, že stav životního prostředí zaměstnancům krajského úřadu a vedení Moravskoslezského kraje není lhostejný, že každý z nás může přispět k tomu, aby se nezhoršoval,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.


23. června 2016
frame-scrollup